Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 03. 2021

Zverejnené od 17. 03. 2021 do 25. 03. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams..

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Informácie spoločnosti BVS, a.s. (investičné aktivity Grinava kanalizácia)
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.11. do 31.12.2020
 5. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.1. do 28.2.2021
 6. Voľba náčelníka MsP
 7. Prevody a nájmy
 8. Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
 9. Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok
 10. Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
 11. Zásady parkovania - centrálna zóna
 12. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
 13. Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
 14. Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020) .
 15. Interpelácie
 16. Informácie primátora
 17. Rôzne

 

Prílohy: