Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021

Zverejnené od 16. 06. 2021 do 24. 06. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - návrhová komisia 16 16 0 0 2
1. 2 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p. Alexyho 18 11 0 7 1
1. 3 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p. Mácsa 19 10 2 7 0
1. 4 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh 2 p. Mácsa 19 9 0 10 0
1. 5 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p. Štrbovej 20 19 0 1 0
1. 6 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p.Mácsa 20 19 0 1 0
1. 7 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - poslanecký návrh p.Mácsa 20 20 0 0 0
1. 8 Otvorenie, voľba NK, schválenie programu - ako celok 16 15 0 1 4
11. 9 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - poslanecký návrh 1. p. Alexyho 15 15 0 0 5
11. 10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - poslanecký návrh 2. p. Alexyho 20 20 0 0 0
11. 11 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - poslanecký návrh 3. p. Alexyho 20 20 0 0 0
11. 12 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - poslanecký návrh 4. p. Alexyho 20 20 0 0 0
11. 13 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - poslanecký návrh p. Uhlára 20 7 8 5 0
11. 14 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách - ako celok 20 19 0 1 0
2. 15 JRK Slovensko s.r.o. ­ prezentácia Projektu intenzifikácie triedenia odpadu v Pezinku 9 4 0 5 3
7. 16 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - poslanecký návrh 1 p. Alexyho 20 18 0 2 0
7. 17 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - poslanecký návrh 2 p. Alexyho 20 20 0 0 0
7. 18 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - poslanecký návrh 3 p. Alexyho 20 18 0 2 0
7. 19 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - poslanecký návrh 4 p. Alexyho 19 11 0 8 1
7. 20 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - poslanecký návrh 5 p. Alexyho 20 11 0 9 0
7. 21 Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta - ako celok 17 8 7 2 3
3.1. 22 Nájom 17 17 0 0 2
3.2. 23 Nájom 17 17 0 0 2
3.3. 24 Účel 18 18 0 0 1
3.4. 25 Nadobudnutie majetku 17 16 0 1 1
8. 26 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov 20 20 0 0 0
9. 27 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ 20 19 0 1 0
10. 28 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - poslanecký návrh p. Wagingerovej 18 18 0 0 0
10. 29 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - poslanecký návrh p. Hidašiho 18 18 0 0 0
10. 30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - ako celok 18 18 0 0 0
4.1. 31 Vecné bremeno 18 18 0 0 0
4.2. 32 Vecné bremeno 15 5 4 6 2
4.3. 33 Vecné bremeno 17 17 0 0 0
4.4. 34 Vecné bremeno 18 18 0 0 0
4.5. 35 Vecné bremeno 18 18 0 0 0
5. 36 Návrh na prijatie rozpočtových opatrení - poslanecký návrh p. Štrbovej 18 9 1 8 0
5. 37 Návrh na prijatie rozpočtových opatrení - ako celok 17 10 2 5 1
6. 38 Úprava finančného plánu spoločnosti TV PEZIOK, s.r.o. na rok 2021 15 14 0 1 3
12. 39 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2020 18 18 0 0 0
13. 40 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2020 18 17 0 1 0
14. 41 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2020 - poslanecký návrh p. Rybára 17 14 0 3 0
14. 42 Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2020 - ako celok 16 11 0 5 0
15. 43 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2020 15 10 0 5 1
16. 44 Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2020 16 12 0 4 0
17. 45 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020 17 9 3 5 0
18. 46 Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2020 a úlohy na rok 2021 12 12 0 0 4
19. 47 Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2020 16 16 0 0 0
20. 48 Návrh na zmenu v Komisii cestovného ruchu a turistiky 16 16 0 0 0
21. 49 Návrh na zmenu v Komisii školstva , mládeže a vzdelávania 16 16 0 0 0
22. 50 Informácia o stave v oblasti školstva 15 8 0 7 1
23. 51 Informácia o investičných akciách 14 6 0 8 3
24. 52 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.3. do 31.5.2021 - poslanecký návrh p. Šipoša 16 16 0 0 1
31.1. 53 ZaD UPN 2-2022 stabilizovnie rozvoja mesta Pezinok 15 12 0 3 2
24. 54 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.3. do 31.5.2021 15 10 0 5 2
25. 55 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000 eur 16 16 0 0 1
26. 56 Informácie z činnosti ÚHK 15 7 3 5 2
28. 57 Návrh na zrušenie Uznesení MsZ 16 12 0 4 1
29. 58 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Pezinok 17 17 0 0 0
31.4. 59 Doplnenie uznesenia VZN o dočasnom parkovaní 15 15 0 0 0
31.2. 60 Dopravná situácia v Grinave 15 15 0 0 0
31.3. 61 Vyjadrenie k bodu výjazdu na Šenkvickej ul. - poslanecký návrh p. Mácsa 15 15 0 0 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf