Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 08. 2021

Zverejnené od 19. 08. 2021 do 23. 08. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2021 (pondelok) o 16.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M. R. Štefánika 1, Pezinok – 1. poschodie:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  3. Návrh na rozpočtové opatrenia (havarijné situácie)
  4. Správa o výsledku súdneho sporu vedenom pred Okresným súdom Pezinok pod sp. zn. 5C/78/2013 a Krajským súdom Bratislava pod sp. zn. 9Co/126/2018 v právnej veci žalobcu: V. Mikletič proti žalovanému: Mesto Pezinok o zaplatenie 228.003,77 EUR s prísl. a alternatívne návrhy ukončenia sporu mimosúdnou cestou
  5. Žiadosť o NFP z IROP BSK pre projekt „Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba“
  6. Vecné bremená
  7. Prevody a nájmy


Prílohy: