Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 10. 2021

Zverejnené od 11. 10. 2021 do 14. 10. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku" (verzia 1 - pôvodná, nebude predmetom rokovania)
    Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku" (verzia 2 - určená na prerokovanie)