Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 12. 2021 (pokračovanie z 15. 12. 2021)

Zverejnené od 23. 12. 2021 do 28. 12. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. decembra 2021 (utorok) o 10.00 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams

ako pokračovanie prerušeného zasadnutia po bode 11. zo dňa 15. decembra 2021 (streda) o 9:00 hod.


SCHVÁLENÝ PROGRAM:
Body 1 až 11 boli riadne prerokované dňa 15.12.2021

Pokračovanie rokovania podľa programu od:

 1. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
   
 2. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 3. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 1.10.2021 -18.11. 2021
 4. Informácie z činností ÚHK
   
 5. Petícia Lesy
 6. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie pre šport
 7. Informácia o zmene ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
   
 8. Interpelácie
 9. Informácie primátora

 

Prílohy: