Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 02. 2022

Zverejnené od 17. 02. 2022 do 24. 02. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prevody a nájmy nehnuteľností
  2.1  Zámena E KN 2739, 2740
  2.2  Prevod C KN 6584-1
  2.3  Prevod E KN 1975-101
  2.4  Prevod C KN 4895-1, E KN 1147-1
  2.5  Prevod C KN 4690-4, C KN 4708-1
  2.6  Vysporiadanie pozemku C KN 1150-1,-2,-3
  2.7  Prevod C KN 2027-1
  2.8  Nájom E KN 418-1, E KN 418-2
  2.9  Nájom E KN 450
  2.10  Nájom stavba 1279
  2.11  Nájom C KN 6666-1, C KN 6665-1
  2.12  Nájom C KN 4661-1, C KN 4653-1
  2.13  Prevod a nájom C KN 6314-1
  2.14  Prevod C KN 4863-3
  2.15  Nájom C KN 6314-1
  2.16  Povolenie vjazdu C KN 884-17
  2.17  Nájom/zámena/vecné bremeno E KN 2240-103
  2.18  Prevod C KN 2023-160
  2.19  Prevod/nájom/vecné bremeno C KN 667-8
  2.20  Nájom OZ nebytové priestory Radničné námestie 9, Infocentrum TV Pezinok
  2.21  Prevod – nájom E-KN 2488-1, E KN 2488-2
  2.22  Nadobudnutie do majetku mesta od spol. KROGEN, s.r.o.
  2.23  Prevod E KN 4013-2
  2.24  Prevod/nájom C KN 822-8
  2.25  Zmena uznesenia prevod pozemku C KN 3475 (výnimka)
  2.26  Prevod nájom C KN 1017-3
  2.27  Nájom C KN 694-4
  2.28  Nájom C KN 5270-1, C KN 5271
  2.29  Prevod C KN 810-4
  2.30  Prevod C KN 2996-1
  2.31  Prevod E KN 2037
  2.32  Prevod C KN 5240-5, C KN 5242-1
  2.33  Zrušenie uznesenia č. 1-189/2021
  2.34  Zmena doby nájmu – byt č. 105 a 107
   
 3.  Vecné bremená
  3.1  Zriadenie BVB na parcele C KN 67981-1
  3.2  Zriadenie BVB na parcele E KN 1268-1
  3.3  Zriadenie BVB na parcelách E KN 1266-8
  3.4  Zriadenie BVB na parcele E KN 1767-3
  3.5  Zriadenie VB na parcele  C KN 465-3
  3.6  Zriadenie VB na parcele C KN 465-3
  3.7  Zmena uznesenia č. 1-231/2021
   
 4. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
 5. Dotácie v oblasti šport, kultúra, sociálna starostlivosť a životné prostredie
 6. Zníženie nájomného (COVID -19)
 7. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2022
 8. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za rok 2021
 9. Vyhodnotenie práce komisií pri MsZ za rok 2021
   
 10. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2021 a plán podujatí na rok 2022
 11. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 12. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 13. Rozpočtové opatrenie
  13.1.  Rozpočtové opatrenie – odstránenie stavby
  13.2.  Rozpočtové opatrenie – riešenie dotácií
 14. Informácia o výsledku technických pasportov
 15. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 19.11. – 31.12.2021
 16. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 17. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021
 18. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 19. Informácie primátora
 20. Interpelácie poslancov