Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022

Zverejnené od 07. 03. 2022 do 10. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2022 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12

ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ podľa schváleného programu rokovania zo dňa 24. februára 2022:
 

 1. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za rok 2021
 2. Vyhodnotenie práce komisií pri MsZ za rok 2021
 3. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2021 a plán podujatí na rok 2022
 4. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 5. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov 2.1 – 2.34)
 2. Vecné bremená (skupina materiálov 3.1 – 3.7)
 1. Informácia o výsledku technických pasportov
 2. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 19.11. – 31.12.2021
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021
 5. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 6. Informácie primátora
 7. Interpelácie poslancov

 

Prílohy: