Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 04. 2022

Zverejnené od 20. 04. 2022 do 28. 04. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 16 15 0 1 0
1. 2 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh - p. Hidaši 17 9 3 5 1
1. 3 Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - ako celok 16 14 0 2 1
2.01. 4 Nájom - byty 17 17 0 0 0
2.01. 5 Nájom - byty 17 17 0 0 0
2.01. 6 Nájom - byty 17 17 0 0 0
2.02. 7 Nájom OZ C KN 3466 16 16 0 0 1
2.03. 8 Nájom OZ C KN 665-34 16 16 0 0 2
2.04. 9 Nájom OZ C KN 802-24 18 18 0 0 0
2.05. 10 Prevod OVS RO Leitne 18 12 4 2 0
2.06. 11 Nájom OVS Drevárska - poslanecký návrh - p. Štrbová 17 17 0 0 1
2.06. 12 Nájom OVS Drevárska - poslanecký návrh - p. Šipoš 17 16 0 1 1
2.06. 13 Nájom OVS Drevárska 18 18 0 0 0
2.07. 14 Nájom CKN 5242-27 16 9 0 7 2
2.08. 15 Prevod C-KN 2910-74 - poslanecký návrh - p. Oravec 14 10 0 4 4
2.08. 16 Prevod C-KN 2910-74 - ako celok 15 10 3 2 3
2.09. 17 Prevod C-KN č. 1010-9 17 17 0 0 1
2.10. 18 Prevod C-KN č. 6429 15 15 0 0 2
2.11. 19 Nájom - budova s. č. 24 14 10 2 2 3
2.12. 20 Nájom, iné právo - C-KN č. 1055-12 17 17 0 0 0
2.13. 21 Nájom C-KN č. 4241-1 17 11 3 3 1
2.14. 22 Nájom C-KN č. 2294-2 17 15 0 2 1
2.15. 23 Zmena účelu nájmu - parc. č. 32781 - poslanecký návrh - p. Macháč 13 8 2 3 4
2.15. 24 Zmena účelu nájmu - parc. č. 32781 - poslanecký návrh - p. Manák 13 3 7 3 5
2.15. 25 Zmena účelu nájmu - parc. č. 32781 - poslanecký návrh č. 2 - p. Manák 12 3 2 7 6
2.15. 26 Zmena účelu nájmu - parc. č. 32781 17 8 3 6 1
2.16. 27 Nájom, parc. reg. E-KN č. 1266-8 14 11 1 2 3
2.17. 28 Nájom C-KN č. 52364 16 16 0 0 0
2.18. 29 Zrušenie uznesenia 1-52/2021 14 14 0 0 2
2.19. 30 Prevod CKN 5948 13 13 0 0 3
2.20. 31 Nájom CKN 3028-1 16 1 13 2 1
2.21. 32 Prevod CKN 1963-2, CKN 1946, EKN 530-202, EKN 526 17 17 0 0 0
2.22. 33 Prevod CKN 2910-19 16 11 3 2 2
2.23. 34 Nájom CKN 3028-1 15 10 4 1 3
2.24. 35 CKN 4682, CKN 4681-1 17 17 0 0 0
2.25. 36 Nájom EKN 314-1 16 16 0 0 1
2.26. 37 Prevod CKN 802-280 16 16 0 0 1
2.27. 38 Nájom EKN 1266-8 16 15 0 1 1
2.28. 39 Nájom EKN 2625, CKN 888-11_D1 17 17 0 0 0
2.29. 40 Nájom EKN 2625, CKN 888-11_D2 17 17 0 0 0
2.30. 41 Zámera CKN 734-41 17 17 0 0 0
2.31. 42 Oprava uznesení 17 17 0 0 0
2.32. 43 Zámena CKN 2043-84, CKN 2043-85, CKN 2043-82 17 17 0 0 0
2.33. 44 Nájom EKN 2742 17 17 0 0 0
3.01. 45 BVB zrušenie uznesenia 16 16 0 0 1
3.02. 46 VB CKN 2045-124 15 15 0 0 1
3.03. 47 BVB CKN 5194-4 15 15 0 0 1
3.04. 48 VB EKN 313-1 16 16 0 0 0
3.05. 49 BVB EKN 564 16 16 0 0 0
3.06. 50 BVB EKN 2625 15 15 0 0 1
3.07. 51 BVB EKN 2625 16 16 0 0 0
3.08. 52 BVB CKN 5542-27, CKN 5242-21 16 16 0 0 0
3.09. 53 BVB CKN 5242-21 16 16 0 0 1
3.10. 54 BVB CKN 732 18 18 0 0 0
4. 55 Investičný zámer pre zriadenie „Zberného dvora Pezinok“ - poslanecký návrh - p. Farbula 14 13 1 0 4
4. 56 Investičný zámer pre zriadenie „Zberného dvora Pezinok“ - poslanecký návrh - p. Hidaši 18 10 0 8 1
5. 57 Návrh na technické vybavenie Mestského podniku služieb, p. o. 13 9 2 2 4
5. 58 Návrh na technické vybavenie Mestského podniku služieb, p. o. - opravné hlasovanie 16 9 3 4 1
6. 59 Návrh uznesenia ­ Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 15 10 2 3 2
7. 60 Návrh všeobecne záväzného nariadenia („VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poslanecký návrh - p.Wagingerová 16 16 0 0 0
7. 61 Návrh všeobecne záväzného nariadenia („VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16 16 0 0 0
8. 62 Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 16 16 0 0 0
9. 63 Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 15 15 0 0 1
10. 64 Hlavné úlohy civilnej ochrany („CO“) na rok 2022 a stav CO na území mesta 16 16 0 0 0
11. 65 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení - poslanecký návrh - p. Mács 16 16 0 0 0
11. 66 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
11. 67 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 15 15 0 0 1
11. 68 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
11. 69 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
11. 70 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
11. 71 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
11. 72 Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 16 16 0 0 0
12. 73 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, pri MŠ Za hradbami 1 14 14 0 0 1
13.1. 74 Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 15 15 0 0 0
13.2. 75 Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia 16 16 0 0 0
13.3. 76 Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 16 15 0 1 0
14. 77 Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2022 13 9 4 0 2
15. 78 Správa o delikvencii území mesta Pezinok a správa o činnosti MsP Pezinok za rok 2021 15 15 0 0 0
16. 79 Informácia o stave Stavebného úradu - poslanecký návrh - p. Chynoranský 13 13 0 0 1
16. 80 Informácia o stave Stavebného úradu 5 5 0 0 9
16. 81 Informácia o stave Stavebného úradu - opakovanie 11 11 0 0 3
17. 82 Informácia o plnení rozpočtu k 31. 12. 2021 11 11 0 0 2
18. 83 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01. 01. 2022 ­ 31. 03. 2022 13 13 0 0 0
19. 84 Informácie z činnosti ÚHK 12 8 1 3 1


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf