Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 05. 2022

Zverejnené od 06. 05. 2022 do 10. 05. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Prevod nehnuteľného majetku pod stavbou
  3. Investičný zámer zriadenia zberného dvora