Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2021

Zverejnené od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022 Zobrazené:


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o miestnom poplatku za  čl. IV. Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.
 

Evidencia poplatku za rozvoj  rok 2021 Suma v €
Začiatočný stav k 01.01.2021 345 408,90
Tvorba – príjem na základe rozhodnutí, splátkové kalendáre 218 319,01
Čerpanie v roku 2021 0,00
Konečný zostatok k 31.12.2021 563 727,91