Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07. 12. 2017

Zverejnené od 22. 11. 2017 do 07. 12. 2017 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2018
 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018
 5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2018
 6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018
 7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
 8. Návrh ROZPOČTU MESTA PEZINOK na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 a stanovisko HK
 9. Prerokovanie platu primátora
 10. Návrh VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriaďované a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 11. Návrh VZN č. 19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok
 12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2017 do 30.11.2017
 13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017
 14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení (prostriedky rezervného fondu, cyklochodník Pezinok – Limbach)
 15. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.
 16. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“
 17. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2018
 18. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HK za obdobie „január – október 2017“
 19. Návrh na udelenie odmeny HK za obdobie „január – október 2017“
 20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
 21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 22. Návrh na odpísanie pohľadávky (fyzická osoba – p. Juliana Ondrovičová)
 23. Žiadosť o prípad hodný osobitného zreteľa
 24. Návrh na prenájom budov bývalej Mestskej polikliniky pre Pezinskú mestskú spoločnosť, s.r.o.
 25. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 26. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 27. Prevody a nájmy nehnuteľností
 28. Rôzne
 29. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 30. Informácie primátora
 31. Interpelácie poslancov