Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 04. 2018

Zverejnené od 26. 03. 2018 do 26. 04. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
XIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Návrh VZN č. 2/2018, Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici v Pezinku (správca FAIR, s.r.o.)
 3. Návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 4. Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov
 5. Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6. Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 7. Návrh VZN č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov
 8. Návrh na predaj majetku formou obchodných verejných súťaží
 9. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.02.2018 do 31.03.2018
 11. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2017
 12. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch za rok 2017
 13. Vyhodnotenie činností poľovných združení za rok 2017
 14. Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti Mestskej polícii Pezinok za rok 2017; Správa  OO PZ Pezinok o bezpečnosti a delikvencii v meste za rok 2017 a návrh opatrení; analýza prejednaných priestupkov Okresným úradom Pezinok, OVVS za rok 2017
 15. Hlavné úlohy civilnej ochrana na rok 2018 a stav CO na území mesta
 16. Informácia o stave prípravy investičných zámerov na rok 2018
 17. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017
 18. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 eur
 19. Návrh na zaradenie SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok, do siete škôl a školských zariadení
 20. Prevody a nájmy nehnuteľností
 21. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 22. Rôzne
  22.1. Návrh na uzavretie dohody o plnení úloh dobrovoľného hasičského zboru obce medzi Mestom Pezinok a Občianskym združením Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok - mesto
  22.2. Dotácia na stavbu turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli
 23. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 24. Informácie primátora
 25. Interpelácie poslancov