Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 06. 2018

Zverejnené od 13. 06. 2018 do 21. 06. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
XX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017 a stanovisko HK
 3. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017, stanovisko DR a stanovisko HK
 4. Návrh na riešenie záporného vlastného imania spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. - navýšenie Základného imania
 5. Návrh na navýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 uzatvorenej za účelom prípravy a realizácie informačného vysielania v TV PEZINOK, s.r.o. medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o.
 6. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2017, stanovisko DR a stanovisko HK
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 9. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018
 11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.4.2018 do 31.5.2018
 12. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 13. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 5/2016 o verejnej zeleni
 14. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok
 15. Návrh na spoluúčasť Mesta Pezinok v projekte „Telocvičňa na ZŠ Orešie 2018“
 16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra  na II. polrok 2018
 17. Informácia o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok
 18. Návrh na užívanie poľovného revíru poľovným združením LEŠTINY
 19. Prevody a nájmy nehnuteľností
 20. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 21. Rôzne
  21.1. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na ul. 1. mája v Pezinku
  21.2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Bratislavskej ul. v Pezinku
  21.3. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia (zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce – týkajúce sa hlavne zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby a Mestskej polície Pezinok - príplatky za prácu v noci, sobotu, nedeľu a vo sviatok)
 22. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 23. Informácie primátora
 24. Interpelácie poslancov