Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 09. 2018

Zverejnené od 11. 09. 2018 do 18. 09. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
XXI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2018 (utorok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017
 3. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017
 4. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017
 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018
 6. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018
 7. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018
 8. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018
 9. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018
 10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre PKC, p.o.
 11. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018
 12. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.
 13. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019
 14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018)
 15. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 16. Návrh KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PEZINOK na obdobie 2019-2023
 17. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018
 18. Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok
 19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“, pozemky parc. č. 2910/70, 2910/19 o výmere 2695 m2)
 20. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“ pozemok parc. č. 2910/18 o výmere 2049 m2)
 21. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Turie Brehy – Fajgalská cesta
 22. Žiadosť p. O. Tótha o súhlas s prechodom práv a povinnosti zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. na žiadateľa (záväzok ZSD zbúrania starej trafostanice na ul. 1. mája v Pezinku)
 23. Prevody a nájmy nehnuteľností
 24. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 25. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 26. Rôzne
  26.1.  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia
 27. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 28. Informácie primátora
 29. Interpelácie poslancov