Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 9/2018 a 10/2018

Zverejnené od 23. 11. 2018 do 08. 12. 2018 Zobrazené:


 

Mesto Pezinok

V zmysle ustanovenia § 6  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. decembra 2018 prerokuje návrhy týchto Všeobecne záväzných nariadení:

  • Návrh VZN č. 9/2018,
    ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015, VZN č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
  • Návrh VZN č. 10/2018,
    ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien

Pripomienky k týmto návrhom môžete podávať písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, príp. elektronicky na adresu: msu@msupezinok.sk do 4. decembra 2018.