Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018

Zverejnené od 27. 11. 2018 do 10. 12. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie
 2. Správa Mestskej volebnej komisie, odovzdanie osvedčení o zvolení za poslanca
 3. Sľub primátora Mesta Pezinok
 4. Sľub poslancov MsZ v Pezinku
 5. Príhovor primátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Voľba návrhovej komisie
 8. Poverenie jednotlivých poslancov na rokovanie o vytvorení komisií pri MsZ
 9. Poverenie primátora na rokovanie o vytvorení MsR, vrátane prípravy súvisiacich dokumentov (Štatút mesta, Rokovací poriadok MsZ v Pezinku)
 10. Návrh na kreovanie Komisie na ochranu verejného záujmu
 11. Určenie sobášiacich
 12. Návrh VZN č. 9/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN č. 8/2016
 13. Návrh VZN č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších zmien
 14. Rôzne
 15. Záver ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Pezinku