Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019

Zverejnené od 02. 01. 2019 do 17. 01. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. januára 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a schválenie programu
 2. Zloženie sľubu poslancov
 3. Informácie primátora
 4. Rokovací poriadok MsZ
 5. Plán práce MsZ na rok 2019
 6. Poverenie poslanca vedením MsZ
 7. Zriadenie Mestskej rady
 8. Stále komisie pri MsZ
 9. Delegovanie zástupcov do rád škôl
 10. Zmeny v orgánoch PMS, s.r.o.
 11. Zmeny v orgánoch TV PEZINOK, s.r.o.
 12. Rozpočet - plnenie k 30.09.2018
 13. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 14. Určenie platov zástupcov primátora
 15. Správa o kontrolnej činnosti
 16. Udelenie odmeny HK
 17. Plán kontrolnej činnosti
 18. Rôzne
 19. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 20. Interpelácie poslancov