Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 03. 2019

Zverejnené od 22. 03. 2019 do 28. 03. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Informácie primátora
 4. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2019
 5. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Mestského múzea, p.o.
 6. Prevody a nájmy
 7. Delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady, MŠ
 8. Informácia o stave verejnej zelene v meste
 9. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 10. Návrh na zrušenie Uznesenia (pridelenie mestského bytu)
 11. Rôzne
  11.1. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa MPS
 12. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 13. Interpelácie poslancov