Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019

Zverejnené od 18. 04. 2019 do 25. 04. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

3. Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2018 - návrh uznesenia
4. Žiadosť CMŠ sv. Jozefa o úpravu rozpočtu - návrh uznesenia
5. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta - návrh uznesenia
6. Lesy - návrh uznesenia
7. Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR - návrh uznesenia
8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach - návrh uznesenia
9. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok nad 1 000 € - návrh uznesenia
10. Rôzne
11. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK - informácie