Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019

Zverejnené od 20. 06. 2019 do 27. 06. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva
 4. Pristúpenie do združenia JURAVA
 5. Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho
 7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení
 8. Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok
 9. Participatívny rozpočet
 10. Prevody a nájmy
 11. Návrh VZN č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018
 12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 13. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 a stanovisko Dozornej rady
 14. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2018 a stanovisko Dozornej rady
 15. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 2018
 16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2018
 17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2018
 18. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2019
 19. Informácie z činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky a stanoviská ku kontrole hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o., Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., Mestského podniku služieb, p.o., Mestského múzea, p.o.
  za rok 2018
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov