Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2019

Zverejnené od 18. 10. 2019 do 25. 10. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2019 (piatok) o 13.00 hod. * v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach  (pôvodný bod č. 12)
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok k 30.6.2019  (pôvodný bod č. 13)
 4. Informácia o stave  investičných akcií  (pôvodný bod č. 14)
 5. Vyhodnotenie stavu verejnoprospešných služieb za I. polrok 2019  (pôvodný bod č. 15)
 6. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2018 (pôvodný bod č. 16)
 7. Návrh na rozpočtové opatrenie (pôvodný bod č. 18)
 8. Plán činnosti HK II. polrok 2019 (pôvodný bod č. 19)
 9. Informácia z činnosti ÚHK (pôvodný bod č. 20)
 10. Rôzne
  Dodatok k rokovaciemu poriadku MsZ (pôvodný bod č.23.01)
 11. Interpelácie poslancov (pôvodný bod č. 24)

 

* Poznámka: obsahovo ide o dokončenie programu zo zasadnutia MsZ v Pezinku zo dňa 26. 09. 2019