Vinohradnícky náučný chodník

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


 

Názov Projektu: Vinohradnícky náučný chodník
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
815 978,75 SKK
  Príspevok z ERDF: 407 989,37 SKK
  Príspevok zo štátneho rozpočtu: 367 190,44 SKK
  Z rozpočtu mesta:   40 798,94 SKK
Realizujúca organizácia:  
  Aktivita č. 1: príprava textov a preklad Peter Malatin - MACLIX
  Aktivita č. 2: Spracovanie textov - ich realizácia na polyuretánové dosky a do brožúr/prospektov Peter Malatin - MACLIX
  Aktivita č. 3: Výroba odpočívadiel s lavičkami a stolmi, ich osadenie a konštrukcie informačných tabúl a osadenie Peter Fraňo st.
  Aktivita č. 4: Spevnenie komunikácie, rekonštrukcia Vahadlovej studne, zakonzervovanie ruín pôvodného Peregského domu Viktor Baláž
stavebné práce a rekonštrukcie
  Aktivita č. 5: vyznačenie trasy, odborný dozor na stavbu ruín, studne, expert v oblasti vinohradníctva, expert pre stavebné povrchové úpravy Viktor Baláž
stavebné práce a rekonštrukcie
Dĺžka realizácie projektu: 7 mesiacov


 


Účelom projektu a jeho finálnym produktom/produktmi je rozšíriť možnosti pre trávenie voľného času v prírode ako pre Pezinčanov, obyvateľov okolitých miest a obci tak aj turistov. Projekt je tvorený viacerými aktivitami, ktorých realizácia umožní vytvorenie nového náučného chodníka.
 1. Spracovanie, príprava textov a vyhotovenie doskovej plochy informačných tabúl s charakteristikami pozoruhodných miest po trase. Celkovo sa budú osádzať 2 tabule s orientačnou mapou trasy chodníka a 12 informačných tabúl.
  V druhej etape tejto činnosti dôjde využitiu pripraveného spracovaného textu do brožúr resp. prospektov k vinohradníckemu chodníku, ktorý bude obsahovať informácie o chodníku.
 2. Výroba odpočívadiel so stolmi a lavičkami vrátane osadenia. Odpočívadla ako aj lavičky budú vyhotovené z prírodného materiálu - dreva. Osadenie odpočívadiel a lavičiek bude realizované fixným zapustením do pôdy a ukotvením.
  Následne dôjde k výrobe konštrukcie informačných tabúľ. Tabule budú vyrobené z prírodného materiálu- dreva. Na drevenú konštrukciu dôjde k osadeniu textov informačných tabúl realizovaných na doskách a zároveň osadeniu drevenej konštrukcie a jej ukotvenie do zeme.
  Po zhotovení sa odpočívadla so stolmi a lavičkami a informačné tabule rozmiestnia na príslušných miestach nachádzajúcich sa po trasa vinohradníckeho náučného chodníka.
 3. Rekonštrukcia váhadlovej studne - rekonštrukcia vahadlovej studne sa zamerá na sanáciu súčastného nosného ramena, rekonštrukciu vahadlového ramena a ostatných častí studne (vychádza sa z dobových nákresov pôvodných vahadlových studní). Následne dôjde k úprave povrchu pozemku v okolí váhadlovej studne, vyrovnanie povrchovej vrstvy a zatrávneniu.
  Počas realizácie ďalej dôjde k spevneniu niektorých úsekov komunikácií po trase náučného chodníka. Predmetom bude spevnenie povrchu niektorých úsekov časti komunikácie tvoriacej súčasť trasy budúceho vinohradníckeho náučného chodníka.
  Predmetom spevnenia povrchu niektorých úsekov častí komunikácie budúceho chodníka je odstránenie vád na povrchu komunikácií, dobudovanie odvodňovacích kanálov, dobudovanie častí povrchu komunikácie a spevnenie častí. Príprava a zakonzervovanie ruín múrov pôvodného Peregského domu – Rekonštrukcia Peregského domu bude zahŕňa výlučne zakonzervovanie súčastných ruín objektu a tým zamedzeniu ďalšieho chátrania. Práce svojim charakterom nebudú zasahovať do súčastnej statiky a ani neuvažujú s obnovou zničených múrov.
 4. Vyznačenie trasy náučného chodníka bude realizované namaľovaním štandardizovaných značiek, podľa normy pre náučné chodníky po celej niekoľkokilometrovej dĺžke trasy
   


i Celkový objem vyčlenených prostriedkov po zrealizovaných výberových konaní resp. výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.