Rast kvalitatívnej úrovne kultúrnej infraštruktúry

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


Názov Projektu: Rast kvalitatívnej úrovne kultúrnej
infraštruktúry v meste Pezinok
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
3 667 699,62 SKK i
Príspevok z ERDF: 1 833 849,81 SKK
Príspevok zo štátneho rozpočtu: 1 650 464,83 SKK
Z rozpočtu mesta:    183 384,98 SKK
Realizujúca organizácia:
Aktivita č. 1: rekonštrukcia prírodného kina - amfiteáter: sociálne zariadenia a prevádzkové priestory BATEA- STAV, s.r.o.
Aktivita č. 2: rekonštrukcia prírodného kina - amfiteáter: hľadisko a exteriér BATEA- STAV, s.r.o.
Dĺžka realizácie projektu: 14 mesiacov


V rámci realizácie projektu sa vykonávajú dve aktivity:
 1. Rekonštrukcia prírodného kina - amfiteáter: sociálne zariadenia a prevádzkové priestory
  Prevedené bude odsekanie vnútorných obkladov, vybúravanie dlažby a poterov, demontáž WC, umývadiel, pisoárov, vybúranie okien a vysadenie pôvodných dverí zo zárubní. Po ukončení búracích prác budú nasledovať úpravy povrchov v interiéri aj exteriéri budov – vonkajšie omietky budú opravené a zhotoví sa vonkajší náter fasády. V interiéri, na stenách sa zhotoví hladká omietka do výšky navrhovaného keramického obkladu. Následne sa položí keramický obklad stien sociálnych zariadení z obkladačiek. Pripraví sa podlaha a položí sa podlaha z keramických dlaždíc.
  Výplne otvorov v sebe zahŕňajú osadenie nových plastových okien. Vnútorné dvere plné sa osadia do jestvujúcich oceľových zárubní, ktorým sa obnoví povrchová úprava. Vstupné dvere budú drevené latkové a uzamykateľné. Zdravotechnika - znamená prevedenie rekonštrukcie a osadenie nových zriaďovacích predmetov. Záverečnú fázu dopĺňa prevedenie rekonštrukcie elektroinštalácie – vymenia sa svietidla a spínače.
 2. Rekonštrukcia prírodného kina - amfiteáter: hľadisko a exteriér
  V priestore hľadiska sa tiež najprv realizujú búracie a zemné práce, ktorými sa zabezpečí vyrovnanie terénu a zrušenie pôvodných komunikácií pre peších. Pred pódiom je vybudovaný priestor pre orchester (tzv. „orchestrisko“), ktorý nikdy nebol využívaný. Tento priestor bude zasypaný zeminou z odkopávok v rámci zemných prác a plocha bude následne povrchovo upravená. V priestore hľadiska, v rámci predošlých komunikácií pre peších, bude položená zámková dlažba a prevedená rekonštrukcia obrubníkov. Bočné strany hľadiska budú zatrávnené. V tejto časti dôjde k odstráneniu v súčasnosti v zemi sa nachádzajúcich betónových obrubníkov a následne bude upravený povrch zatrávnený. Taktiež bude renovovaná plocha pódia, ktorá sa upraví dlažbou.
  Sedenie v hľadisku je riešené jednoduchými lavičkami s oceľovou konštrukciou a dreveným obložením. Konštrukcia bude rekonštruovaná a renovovaná, obloženie lavičiek sa rekonštrukciou vymení. Na záver sa realizuje vonkajšie osvetlenie, kde zhotovia sa nové osvetľovacie telesá.

  rekonštrukcia prírodného kina – amfiteáter – hľadisko a exteriér Nepredvídateľné náklady: (617 621,62 Sk)
  Počas realizácie projektu nastalo niekoľko neočakávaných a nepredvídaných skutočností, ktoré viedli k navyšovaniu a neúmernému zvyšovaniu rozsahu prác, ktoré je nevyhnutne potrebné vykonať nad rámec projektu. Počas realizácie prác v priestore hľadiska vykonávaním zemných prác a odstraňovaním kovových častí konzol lavičiek, ktoré tvorili pôvodnú konštrukciu, došlo k posunu línie jednotlivých obrubníkov a v niektorých častiach posunu pôdy, čo viedlo k výraznej zmene symetrie jednotlivých terás a obrubníkov. Danou skutočnosťou vznikla potreba vynaloženia množstva prác na opätovné vyrovnanie, stabilizáciu obrubníkov a zabezpečenie pôvodnej symetrie terás a ich zastabilizovanie. Všetky práce sú zamerané na vytvorenie pevného podkladu a priestoru, do ktorého budú následne ukladaná dlažba a osádzané nové kovové konzoly s platovým sedením.i Celkový objem vyčlenených prostriedkov po zrealizovaných výberových konaní resp. výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.