Projektová dokumentácia na obnovu objektu Mestský dom

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


Názov Projektu: Projektová dokumentácia na obnovu objektu Mestský dom v Pezinku – ako súčasť jednotnej informačnej siete v Malokarpatskom regióne
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
1 439 900,- SKK i
Príspevok z ERDF: 719 950,- SKK
Príspevok zo štátneho rozpočtu: 647 955,- SKK
Z rozpočtu mesta:   71 995,- SKK
Realizujúca organizácia:
Aktivita č. 1: Štúdia projektu obnovy ARCHIKON, s. r .o.
Aktivita č. 2: Projekt realizácie obnovy ARCHIKON, s. r .o.
Dĺžka realizácie projektu: 15 mesiacov


Činnosti v projekte sú rozdelené do dvoch aktivít:
 1. Štúdia projektu obnovy
  Štúdia obnovy bude spracovaná v rozsahu podľa §3 vyhl. 453/2000 Z. z.
  Koordinácia prác k štúdii:
  • koordinácia projektových prác so zhotoviteľom
  • konzultácie s pamiatkovým úradom
  • rokovanie zhotoviteľa štúdie o budúcom funkčnom využití pred. budovy
  • spracovanie architektonickej štúdie a zapracovanie pamiatkovo chránených celkov do architektonickej štúdie
  • oboznámenie zhotoviteľa so zámermi Mesta a predmetným objektom
  Počas schvaľovania štúdie sa počíta s odborno-kvalifikovanými a vysokokvalifikovanými výkonmi, ktoré budú realizované dodávateľským spôsobom prípadne zhotoviteľom. Proces schválenia zahŕňa niekoľko etáp počnúc vyjadrovaním sa dotknutých strán k štúdii projektu obnovy, zapracovaním ich prípadných námietok do projektu až po schválenie a vydanie územného rozhodnutia k štúdii a možnosť začatia fázy vyhotovovania projektovej dokumentácie, ktorá bude vychádzať zo schválenej štúdie.

 2. Projekt realizácie obnovy
  Pre rozsah projektu realizácie obnovy je smerodajný § 9 Vyhl. 453/2000 Z. z. a primerane i popis „Vypracovanie projektu stavby pre uskutočňovanie stavby“ v publikácii „Metodické odporúčanie SKA zo 14. mája 2005 na výpočet honoráru za architektonické služby“.
  Inžinierska činnosť
  • v rámci inžinieringu sa počíta s odborno-kvalifikovanými a vysokokvalifikovanými výkonmi, ktoré budú realizované zhotoviteľom.
  Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia
  • zahŕňa predloženie projektu pre stavebné povolenie na Stavebný úrad Viničné. Samotný proces vydania stavebného povolenia zahŕňa niekoľko etáp počnúc vyjadrovaním sa dotknutých strán k danému projektu, zapracovaním ich prípadných námietok do projektu až po vydanie právoplatného stavebného povolenia.i Celkový objem vyčlenených prostriedkov po zrealizovaných výberových konaní resp. výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.