Geografický informačný systém mesta Pezinok

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


Názov Projektu: Geografický informačný systém mesta Pezinok
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
6 044 086,16 SKK
Príspevok z ERDF: 3 022 043,08 SKK
Príspevok zo štátneho rozpočtu: 2 719 838,77 SKK
Z rozpočtu mesta:   302 204,31 SKK
Realizujúca organizácia:
nákup dlhodobého hmotného majetku
nákup dlhodobého nehmotného majetku
služby

SOFTLINE SERVICES, a. s.
CORA GEO, s. r. o.
CORA GEO, s. r. o.
Dĺžka realizácie projektu: 22 mesiacov


Jednou zo základnou podmienok efektívneho manažmentu mestského úradu a koncepčného rozvoja mesta je dostatok informácií, ich efektívne využívanie a poskytovanie občanom. Kvalitný racionálny výkon verejnej samosprávy možno výhľadovo zabezpečiť jedine prostredníctvom efektívneho informačného systému vytvoreného na báze geografických informačných systémov (GIS). GIS predstavuje integráciu technických a programových prostriedkov, dát, pracovných postupov, personálu, užívateľov a pod. do jedného celku.

Geografický informačný systém umožňuje spájať popisné informácie a priestorové, tzv. geografické údaje, reprezentované formou digitálnych máp do výsledných digitálnych mapových podkladov a priestorových analýz. Mapové zobrazenia je navyše možno prepojiť so správami, trojrozmernými scénami, fotografickými snímkami, leteckými snímkami a ďalšími výstupmi, ako sú napríklad multimédiá, čím bude v budúcnosti zabezpečený ďalší rozvoj Geografického komplexného informačného systémy samosprávy. Cieľom projektu je podchytiť všetky dostupné informácie súvisiace s regiónom Pezinka. Predmetné dáta previesť do digitálnej formy, poskytovať ich zainteresovaným úradom, samospráve, určeným organizáciám a občanom.