Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


Názov Projektu: Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Pezinok
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
1 479 836,40 SKK
Príspevok z ERDF: 739 918,20 SKK
Príspevok zo štátneho rozpočtu: 665 926,38 SKK
Z rozpočtu mesta:   73 991,82 SKK
Realizujúca organizácia:
  Aktivita č. 1:
Prípravná fáza a fáza analýz a prieskumov
Centire, s. r. o.
  Aktivita č. 2:
Fáza strategického plánovania
Centire, s. r. o.
  Aktivita č. 3:
Fáza finalizácie 
Centire, s. r. o.
  Aktivita č. 4:
Fáza pripomienkovania a produkcie dokumentu
Centire, s. r. o.
Dĺžka realizácie projektu: 17 mesiacov


Tvorba projektu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok“ vychádza z opatrenia 1.5 „Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva“, ktoré je zamerané na podporu hospodárskej a sociálnej obnovy VÚC, obcí, miest a mestských častí a na podporu zachovania kultúrneho dedičstva. Toto opatrenie podporuje okrem investičných aktivít aj aktivity, ktoré sú potrebné pre efektívny rozvoj obcí a budovanie priaznivého prostredia pre rozvoj malých a stredných podnikateľov. Uvedené neinvestičné aktivity podporujú okrem iného aj tvorbu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Mesto Pezinok získa vytvorením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) nástroj na efektívne riadenie rozvoja, založené na iniciovaní zmien vyplývajúcich či už z riešenia akútnych problémov mesta a jeho obyvateľov alebo možnosti využitia definovaných potenciálov jeho rozvoja. Vypracovaním programu bude mesto spĺňať jeden zo základných princípov regionálnej politiky – princíp programovania.