Voľby do NR SR 2020: vydanie hlasovacieho preukazu

Táto informácia bola publikovaná od 09. 01. 2020 do 29. 01. 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:  

 • OSOBNE
  najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách Mestského úradu v Pezinku. Mesto Pezinok vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • V LISTINNEJ FORME
  tak, aby žiadosť bola doručená mestu Pezinok (Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok), najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020),
 • ELEKTRONICKY (e-mailom):
  1. vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  2. v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020).
  Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: volby@msupezinok.sk.


  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.


  Mesto Pezinok zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti  neuvedie inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zásielkou Do vlastných rúk.

 • PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY
  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


  Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.MV SR