Rozšírenie cesty Panský chodník v celej dĺžke sa stane čoskoro realitou

Táto informácia bola publikovaná od 30. 04. 2020 do 08. 05. 2020

Komunikácia Panský chodníkOd pondelka 4. mája dôjde k dočasnej úplnej uzávere časti miestnej komunikácie Panský chodník, a to v úseku od križovatky s ulicou Laca Novomeského po križovatku s ulicou Dona Sandtnera. Dôvodom tejto dočasnej úplnej uzávery je rozširovanie zostávajúcej časti Panského chodníka na dva plnohodnotné jazdné pruhy.

Po začatí investičnej a individuálnej bytovej výstavy za sídliskom Sever výrazne stúpla intenzita dopravy v tejto lokalite. Pôvodná cesta Panský chodník prestala svojou šírkou spĺňať parametre pre bezpečnú obojsmernú premávku, keďže nebezpečné kolízie pri vyhýbaní sa vozidiel boli na tejto ceste pravidelnosťou. Rozšírenie uvedenej cestnej komunikácie sa preto stalo nevyhnutnosťou.


Pôvodný plán rozširovania Panského chodníka

Mesto Pezinok má na rozšírenie Panského chodníka vydané právoplatné stavebné povolenie ešte z roku 2011, ktoré bolo rozdelené na štyri etapy.

Horná časť Panského chodníka od Krížnej ulice po križovatku s ulicou Dona Sandtnera (etapy III. a IV. v projektovej dokumentácii) bola rozšírená v rokoch 2012 až 2014. Rozšírenie uskutočnil investor realizujúci investičné stavebné aktivity v tejto lokalite. Mesto zo svojho rozpočtu vybudovalo v roku 2014 popri tejto ceste chodník pre peších, inštalovalo verejné osvetlenie a vysadilo nové stromy.

Zostávajúca spodná časť Panského chodníka bola taktiež rozdelená na dve etapy. Etapu II., vedúcu od križovatky s ulicou Dona Sandtnera po začiatok sídliska Sever, sa zaviazal podľa platnej zmluvy s mestom rozšíriť ďalší stavebný investor (spoločnosť RBG Slovakia, s.r.o., ktorá v tejto lokalite stavia obytnú zónu Sever III. – Rozália), keďže ide o úsek pozdĺž jeho investície. Posledný úsek Panského chodníka pozdĺž ulice Laca Novomeského (etapa I.) malo na svoje náklady rozšíriť samotné mesto.


Zmeny vyrokované mestom oproti pôvodnej dohode

28. apríla po približne polročných rokovaniach podpísalo mesto Pezinok so stavebným investorom Obytnej zóny Sever III. – Rozália, spoločnosťou RBG Slovakia, s.r.o., dodatok k zmluve. Podľa tohto dodatku rozšíri stavebník obe zostávajúce časti Panského chodníka, čiže etapu II. aj etapu I, ktorú malo pôvodne dobudovať mesto.

Celková doba rozširovania spodnej časti Panského chodníka má trvať 60 dní. Po novom rozšírenom úseku tejto cesty bude možné opätovne prechádzať od konca júna 2020.

K dohode došlo po racionalizácii celého projektu, vďaka čomu mesto ušetrilo finančné prostriedky, ktoré sa využijú aj na rozširovanie Panského chodníka podľa etapy I. Najdôležitejšie vyrokované zmeny oproti pôvodnému projektu uvádzame v nasledujúcom prehľade:

 1. Prehodnotila sa stavebná konštrukcia komunikácie, čím došlo k zníženiu ceny etapy II. – za ušetrené finančné prostriedky tak bude možné rozšíriť aj úsek podľa etapy I. (Konštrukcia spodnej časti Panského chodníka bude pritom rovnakej kvality ako je konštrukcia už rozšírenej hornej časti tejto cesty.)
 2. V úseku pozdĺž ulice Laca Novomeského (etapa I.) sa upustilo od stavby chodníka popri ceste – tým sa tu ponechá časť zelene a vybuduje sa rigol na zadržiavanie a odvádzanie vody.
 3. V úseku pozdĺž ulice Laca Novomeského (etapa I.) sa budú rúbať iba tie stromy, ktoré stoja priamo v ploche rozširovania cesty (tzn. nebudú sa rúbať všetky stromy, na ktoré má mesto právoplatné výrubové povolenie) – ak by sa tu budoval chodník vedúci tesne popri ceste, museli by sa vyrúbať všetky stromy v tejto aleji. (Odstránené stromy mesto nahradí novou výsadbou buď priamo v tejto lokalite, resp. na ďalších pozemkoch vo vlastníctve mesta.)
 4. Čas potrebný na rozšírenie Panského chodníka podľa etapy II. a I. sa skráti na polovicu – v pôvodnej zmluve mal stavebník iba na rozšírenie etapy II. až 120 dní, podľa súčasného dodatku sa zaviazal rozšíriť celú zvyšnú časť Panského chodníka (etapy II. aj I.) za 60 dní.
 5. Táto časť cesty bude kvôli rozširovaniu pre obyvateľov uzavretá iba raz – keďže spojenie oboch etáp sústredilo stavebné práce do jedného stavebného termínu.
 6. Rozšírenie Panského chodníka sa bude realizovať počas zníženej intenzity dopravy – v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou mnoho ľudí pracuje z domu a pre zavreté školy a škôlky nevozí ráno či poobede ani svoje deti.

 
Dočasné obchádzky pri rozširovaní Panského chodníka

Stavebné práce pri rozširovaní zostávajúcej časti cesty Panský chodník si od pondelka 4. mája vyžiadajú nasledujúce dopravné obmedzenia a obchádzky, ktoré budú trvať približne do konca júna. Všetky obchádzky budú označené prenosným dopravným značením.

 • Obchádzka 01:
  Úplne neprejazdná bude križovatka Panský chodník – ulica Dona Sandtnera, pričom ulica Dona Sandtnera bude v hornej časti dočasne fungovať ako slepá ulica. Pre obyvateľov ulice Dona Sandtnera bude preto dočasne zobojsmernený posledný úsek tejto komunikácie pri reštaurácii Pod hruškou, aby sa vozidlami dostali na Cajlanskú ulicu.
 • Obchádzka 02:
  Vozidlá prichádzajúce z centra mesta po Suvorovovej ulici budú odkláňané doprava na ulicu Laca Novomeského, doľava na Cajlanskú ulicu a následne opäť doľava na Malackú ceste.
 • Obchádzka 03:
  Obyvatelia ulíc Jamnických, Žarnovických, Šteberlova, Najmarova budú na prejazd do centra mesta používať obchádzku cez Krížnu ulicu a následne doprava na Malackú cestu.
 • Obchádzka 04:
  Vozidlá idúce od Zumberskej a Kutuzovovej ulice do centra mesta budú taktiež odkláňané doľava na Krížnu ulicu a následne doprava na Malackú cestu.
   


O prebiehajúcich prácach pri rozširovaní zostávajúcej časti Panského chodníka budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Vodičom sa ospravedlňujeme za dočasný diskomfort a zároveň ich prosíme o dodržiavanie obchádzkových trás. Rovnako prosíme aj chodcov a cyklistov o zvýšenú pozornosť pri prechode touto časťou Panského chodníka počas priebehu stavebných prác.


Oddelenie výstavby a životného prostredia
Mestský úrad Pezinok