Pezinské školy online: Učitelia, žiaci i rodičia získavajú nové skúsenosti

Táto informácia bola publikovaná od 30. 04. 2020 do 07. 05. 2020

Ilustračné fotoDva roky prázdnin? Nad názvom známeho románu, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ Jules Verne, sa zasníval nejeden školák. Dnešná realita však má od sna ďaleko. Školy sú prázdne, deti sa učia doma a učitelia s nimi komunikujú najmä prostredníctvom internetu. Časť učiteľských povinností pristala na pleciach rodičov. Pandémia koronavírusu nás dostáva do nových situácií. Ako sa s tým vyrovnávajú pezinské školy, ich učitelia, žiaci a rodičia?


Základná škola Na bielenisku: Rodičia prevzali štafetu

Kontakt školy so žiakmi prebieha predovšetkým „online“. Pomáha pritom internetová žiacka knižka a stránka edupage.

„Výučba prebieha odlišne na prvom a na druhom stupni,“ povedala pre Pezinčana Mgr. Ingrid Jurčová, riaditeľka ZŠ Na bielenisku. „Panie učiteľky sa hneď od začiatku, ako nastala táto situácia, pustili do práce s veľkou vervou a naučili sa pracovať s programami a s médiami, takže na prvom stupni fungujeme naozaj online. Tri razy do týždňa s deťmi pracujú učiteľky a dvakrát do týždňa vychovávateľky. Je toho veľa, preto sa učitelia snažia povinnosti vtesnať do troch dní a zadať úlohy tak, aby dva dni ostali aj na relax a na výchovné činnosti, ktoré sa momentálne nedajú odučiť.“

Na druhom stupni učitelia komunikujú tak, že v pondelok zadávajú úlohy, ktoré sa budú v danom týždni preberať. Učitelia sa podľa jednotlivých predmetov kontaktujú so žiakmi, niekedy si dohodnú stretnutie, niektoré hodiny sú odučené online, na niektorých žiaci pošlú učiteľke alebo učiteľovi vypracované prezentácie. Záleží aj na tom, aké náročné je učivo. Na slovenskom jazyku majú napríklad žiaci tvorivé úlohy a zameriavajú sa na čítanie s porozumením.

„Rozumiem tomu, že rodič je rodič a mnohí nie sú učiteľmi, ale v dnešnej situácii preberajú rolu učiteľa,“ vysvetlila Ingrid Jurčová. „Napokon tiež som mama a ako rodič chápem, že to nie je ľahké, nie je vždy jednoduché spomenúť si na to, čo sme sa učili na základnej škole. Museli však túto štafetu po učiteľoch prevziať a myslím, že sa im to darí. Na začiatku bolo veľa problémov, ani my učitelia sme nevedeli, aké množstvo úloh zadať, ako komunikovať , ako zadať spätnú väzbu, ale je to už vykryštalizované a v trojuholníku vedenie školy, učitelia a rodičia všetko funguje.“

Všetko zlé je na niečo dobré a aj krízová situácia môže podľa riaditeľky Jurčovej priniesť pozitíva.

„Mnohí rodičia neboli nikdy toľko so svojimi vlastnými deťmi ako sú teraz. Boli dlho v práci, prišli domov, spýtali sa detí, čo bolo v škole, deti povedali, že nič a išlo sa ďalej. Teraz sú s nimi doma a zažívajú napríklad aj problematické situácie, ktoré vznikali v škole – keď sa dieťa nechce učiť, keď nepočúvne a rodičia zrazu vidia, že problém môže byť aj v dieťati, alebo aj v spolupráci učiteľ-rodič. Verím, že aj táto spolupráca sa zlepší,“ dodala Ingrid Jurčová, riaditeľka ZŠ Na bielenisku.


Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku: Kríza je aj príležitosť

Ako prezradila zástupkyňa riaditeľky ZŠ Jána Kupeckého Ing. Alžbeta Rajnerová, preventívne zatvorenie škôl prinieslo mnohým rodičom i učiteľom otázky, pochybnosti aj neistotu ako čo najvhodnejšie riešiť túto neočakávanú situáciu a ako pozitívne zvládnuť svoju rolu učiteľa i rodiča pre blaho a bezpečnosť dieťaťa či žiaka.

„Veľakrát, keď sme v škole riešili nejakú zložitú situáciu, sme si hovorili: ´Nejde o život.´ Na riešenie súčasnej situácie sa dívame práve cez optiku: ´Ide o život.´ A tomu sa snažíme podriadiť aj ´školský život´,“ uviedla zástupkyňa Alžbeta Rajnerová. „Kontakt so žiakmi zabezpečujeme prostredníctvom online výučby. Snažíme sa ich povzbudzovať, aby túto novú skúsenosť prežívali ako príležitosť naučiť sa niečo nové. Samozrejme, stretávame sa aj s objektívnymi problémami, keď je v rodine jeden počítač a viac detí, prípadne rodičia majú home office a tiež potrebujú počítač, alebo rodina žije v lokalite, kde je slabý internetový signál, alebo máme rodiny, ktoré nemajú internet. Taktiež je nabúraný rutinný život rodiny a tvrdej skúške mnohokrát čelí aj psychické zdravie. Mnohí rodičia chodia do práce, zabezpečujú chod rodiny, učia sa s deťmi...  Toto všetko sa snažíme brať do úvahy pri online vyučovaní. Pani učiteľky a páni učitelia sú tiež otcovia a matky, ktorí si túto situáciu overujú najprv na sebe.“

Špeciálne pedagogičky i psychologička sú k dispozícii deťom i rodičom prostredníctvom telefónu i školskej stránky edupage. Asistentky komunikujú s rodinami, ktoré majú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami a sú im nápomocné. Prítomné je aj vedenie, sleduje situáciu, odporúčania, zdvíha telefóny, odpovedá na emaily, komunikuje s rodičmi, snaží sa koordinovať online vyučovanie, zabezpečuje vstupy na rôzne online výučbové portály.

„Vieme, že niektoré učivo bude nutné presunúť či dovysvetľovať v budúcom školskom roku. Podľa pokynov ministerstva školstva nebudú žiaci v tomto roku hodnotení známkou, čo tiež prispieva k pokojnému priebehu učenia,“ dodala Alžbeta Rajnerová.

Mimoriadna situácia však učiteľov i rodičov veľa naučila. „Vážne a komplikované situácie, ktoré nás presahujú, skrývajú v sebe cenné príležitosti a je na nás, aby sme ich objavili,“ povedala zástupkyňa riaditeľky Alžbeta Rajnerová. „Už sme dostali nemálo spätných väzieb, ako deťom chýba škola, kamaráti, učenie a dokonca aj učitelia. Rodičia tiež netrpezlivo očakávajú návrat svojich detí do školských lavíc a sami vidia, že vzdelávanie ich detí je majstrovstvom a umením. A my učitelia tento čas vnímame ako mimoriadnu príležitosť pre osvojenie si nových foriem učenia. Tento získaný čas je zároveň ponukou, aby sme ho využili užitočne a produktívne. Všetci. Učitelia, rodičia i deti. Napríklad na to, aby sme budovali vzťahy vo vlastných rodinách, venovali sa činnostiam, ktoré sme vždy odsúvali, čítali, maľovali, venovali sa koníčkom.“


Základná škola s Materskou školou Orešie: Online vyučovanie využijú aj v budúcnosti
„Kontakt školy so žiakmi prebieha v prvom rade cez edupage. Učitelia im tam zadávajú úlohy, prezentácie, testy. V tomto týždni sme začali testovať Teams MS online vyučovanie. V ďalšom týždni to spustíme naplno,“ uviedla pre časopis Pezinčan Gabriela Fornerová, riaditeľka Základnej školy s Materskou školou Orešie.

Učiteľom, ktorí nemajú prístup k internetu, umožnila škola vstup do budovy školy v čase keď tam nikto nie je, aby mohli pracovať s deťmi online. Rodičia komunikujú s učiteľmi takisto cez edupage, prípadne cez Teams MS. V prípade problémov alebo ťažkostí kontaktujú rodičia a deti priamo učiteľa, zástupkyňu a riaditeľa školy.

„Akékoľvek problémy sa snažíme okamžite vyriešiť. Deti sa v domácom prostredí učia v rámci možností, opakujú a prehlbujú si vedomosti,“ doplnila Gabriela Fornerová. Podľa jej slov sa zatiaľ nedá presne odhadnúť či budú mať deti po tomto období domáceho vzdelávania deficit v prebranom učive, bude to zrejme veľmi individuálne.

Súčasný režim však môže priniesť aj pozitíva v podobe nových poznatkov a metód. „Naša škola sa určite naučí veľa ohľadom online vyučovania a plánujeme ho využívať aj v budúcnosti napr. pri dlhodobo chorých deťoch a podobne,“ povedala Gabriela Fornerová, riaditeľka ZŠ a MŠ Orešie.


Spojená škola Pezinok-Modra: Deti so znevýhodnením to majú ťažké

Spojená škola vzdeláva a vychováva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s rôznym druhom hendikepov. Ako vyplýva z jej názvu, je tu niekoľko organizačných zložiek: Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola a Praktická škola. Materskú školu navštevujú deti s autizmom, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a je tam aj oddelenie, kde sú deti s viacnásobným postihnutím. Základná škola je zameraná na deti s mentálnym hendikepom v kombinácií s ďalšími formami postihnutia (autizmus, telesné postihnutie, ADHD a pod). V Praktickej škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím aj v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.

Online vzdelávanie škola využíva v oveľa menšej miere. „Je to ťažké, keďže máme napríklad veľkú časť detí z Glejovky. Mnohým rodinám chýba technické zázemie a niekedy aj vedomosti, teda online vzdelávanie sa nedá robiť paušálne so všetkými rodičmi,“ povedala pre časopis Pezinčan riaditeľka Spojenej školy Mgr. Gabriela Kováčová. „Rodiny, kde je to možné, pracujú online, ale podstatná časť vzdelávania detí spočíva dnes predovšetkým v kontakte pedagóga a rodiča. Učiteľky deťom pripravujú úlohy z jednotlivých tematických okruhov v rámci materskej školy, a tiež z jednotlivých predmetov na základnej i praktickej škole, prezentácie alebo pracovné listy a posielajú ich rodičom. Buď cez mail, alebo sa dohodnú telefonicky. V zhrnutej forme sú zverejnené na webovej stránke školy. Rodičia potom zasa posielajú práce na spätnú kontrolu učiteľkám.“

Ako dodala Gabriela Kováčová, keď má dieťa viacnásobné postihnutie, je ťažké s ním pracovať na diaľku. Napríklad u autistov môžu niektoré podnety vyvolať afekty, preto k nim treba pristupovať zvlášť citlivo. Väčšina práce teraz spočíva na rodičoch, pričom sa im učiteľky snažia poradiť, dennodenne spolu konzultujú, poskytujú metodickú pomoc, či pracujú s deťmi aj v rámci poradne.

„Rodičia sú unavení, ale snažia sa,“ dodáva Gabriela Kováčová. „Navyše rodičia detí s postihnutím vedia oceniť prácu učiteľa a škola má s nimi aj v normálnom režime viac-menej každodenný kontakt. Každý deň im učiteľka povie, čo žiakovi išlo dobre, alebo v čom má problémy. Oveľa radšej by sme však učili deti v škole. Máme na tu moderné technické vybavenie – povedzme interaktívnu podlahu, interaktívne tabule, kompenzačné pomôcky, špecializované miestnosti – snoozelen. Súčasťou školy je Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva s odbornými zamestnancami, ktorí metodicky podporujú pedagógov aj rodičov. Sú tu všetky veci, ktoré deťom pomáhajú napredovať a prekonať bariéry vyplývajúce zo zdravotného postihnutia. Toto všetko rodič doma s deťmi nemôže absolvovať. Deti so zdravotným znevýhodnením sú obzvlášť ťažkou skupinou, ale snažíme sa, ako sa dá.“


Základná škola na Fándlyho ulici v Pezinku: Naučíme sa úcte a pokore

Vyučovanie sa uskutočňuje online aj na Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku. Ako uviedla riaditeľka školy Ing. Monika Hlúšková, väčšina hlavných predmetov prebieha cez online konferencie. Úlohy, pracovné listy a iná komunikácia prebieha cez stránku edupage či priamo cez mailovú komunikáciu.
Ako situáciu zvládajú rodičia je podľa riaditeľky Moniky Hlúškovej skôr otázka pre nich.

„Z pozície školy ide o správnu komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi či už priamo alebo cez triedneho učiteľa,“ uviedla Monika Hlúšková pre časopis Pezinčan. „Komunikácia je na dobrej úrovni – a na jej základe učitelia prispôsobujú rozsah, prostriedky i záťaž tak, aby sa dala zvládnuť a korigovať. Taktiež zohľadňujú aj osobné možnosti rodín žiakov. Doteraz sme vnímali, že čo rodič to učiteľ. Mnohí rodičia si mysleli, že byť učiteľom je ľahké, že učiť je hračka a že učiteľ má veľa voľného času a prázdnin. Táto situácia prináša zmenu. Pre rodičov je tu veľmi ťažká pozícia, keď pracujú z domu a venujú sa deťom. Rodičia neraz nestačia na vzdelávanie detí. A mnohé deti ich, žiaľ, nerešpektujú. Už teraz majú učitelia od  rodičov spätnú väzbu, že ich prácu oceňujú a vážia si ju. Veríme, že nás táto situácia naučí vážiť si prácu toho druhého. Byť menej kritický, vedieť oceniť a pochváliť. To platí v každej oblasti, nielen v školstve. Ale aj toto sa v školách učí, len žiaľ, deti sa potom v živote stretajú s kritikou, hnevom, ponižovaním a stresom. Takže verme spoločne, že domáce vzdelávanie nám prinesie aj pozitíva vo forme úcty, pokory, vďačnosti a dobra.“


Ky/pixabay