Mesto Pezinok postupne otvára Mestský úrad pre verejnosť

Táto informácia bola publikovaná od 15. 05. 2020 do 25. 05. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok s účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 otvára pre verejnosť pracoviská Klientskeho centra v rámci Mestského úradu v sprísnenom hygienickom režime a podľa upraveného časového harmonogramu.

Pôjde o nasledujúce pracoviská Klientskeho centra – Kancelária prvého kontaktu, Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva a Overovanie, ktoré budú pre verejnosť otvorené až do odvolania v upravených úradných hodinách Klientskeho centra:

 • Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Utorok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Streda: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.30 hod.
 • Štvrtok: neúradný deň
 • Piatok: 8.00 – 11.00 hod.


Vzhľadom na platné protiepidemiologické opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky budú musieť všetci občania pred vstupom do budovy Mestského úradu dodržiavať najmä tieto hygienické opatrenia:

 1. V Klientskom centre môžu byť súčasne maximálne 3 občania.
 2. Do budovy Mestského úradu môžu vojsť občania len s ochranným rúškom na tvári.
 3. Po vstupe do budovy Mestského úradu je povinnosťou občanov vykonať dezinfekciu rúk.
 4. V rade pred budovou Mestského úradu musia čakajúci dodržiavať odstup 2 metre.


Dodržiavanie hygienických opatrení a regulovanie vstupu občanov do budovy Mestského úradu budú vykonávať príslušníci Mestskej polície Pezinok.


Možnosti návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu

Keďže v budove Mestského úradu sídli aj Katastrálny úrad patriaci pod Okresný úrad v Pezinku, ako aj Notársky úrad, počas vyššie uvedených upravených úradných hodín Klientskeho centra umožnia príslušníci Mestskej polície osobný vstup aj pre:

 • maximálne 2 občanov súčasne – klientov Katastrálneho úradu,
 • maximálne 2 občanov súčasne – klientov Notárskeho úradu.


Mimo týchto upravených hodín si nevyhnutné osobné návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu musia dohodnúť občania vopred telefonicky priamo s pracovníkmi týchto dvoch úradov.


Režim ostatných pracovísk Mestského úradu

Ostatné pracoviská Mestského úradu ostávajú pre verejnosť aj naďalej zatvorené. Služby občanom však budú poskytovať najmä elektronicky (emailom) a telefonicky, pri neodkladných záležitostiach aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode občana s pracovníkom príslušného oddelenia či referátu počas štandardných úradných hodín Mestského úradu, ktoré sú:

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod.
 • Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod.
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
 • Štvrtok: neúradný deň
 • Piatok: 8.00 – 12.00 hod.


Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov Mestského úradu je k dispozícii na webovej stránke mesta.


Vybavovanie občanov mimo upravených úradných hodín Klientskeho centra

Občania nevyužívajúci elektronickú komunikáciu môžu mimo upravených úradných hodín, kedy sa do Klientskeho centra dostanú osobne, aj naďalej svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do Mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami.

Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť  vložia do obálky a obálku následne vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok). Poštová schránka je každý pracovný deň kontrolovaná pracovníkmi podateľne, ktorí následne žiadosť občana zaevidujú, postúpia na príslušné oddelenie alebo referát  a občana následne telefonicky alebo emailom kontaktuje zodpovedný pracovník Mestského úradu.


Spôsob úhrady miestnych daní a poplatkov

Úhrady miestnych daní a poplatkov môžu občania riešiť kedykoľvek bezhotovostným prevodom na účet mesta. Úhrady v hotovosti môžu občania zrealizovať priamo v pokladni Mestského úradu počas upravených úradných hodín Klientskeho centra:

 • Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Utorok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Streda: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.30 hod.
 • Štvrtok: neúradný deň
 • Piatok: 8.00 – 11.00 hod.


V prípade všetkých typov miestnych daní nájde občan konkrétne číslo účtu a variabilný symbol priamo na príslušnom rozhodnutí mesta. V ostatných prípadoch môžu občania na bezhotovostnú úhradu použiť niektorý z nasledujúcich bankových účtov mesta, pričom do poznámky pre prijímateľa uvedú čo najpresnejší popis danej úhrady (napr. správny poplatok – rybársky lístok, správny poplatok – stavebný úrad a pod.), prípadne si text špecifikácie konkrétnej úhrady dohodnú vopred s príslušným pracovníkom Mestského úradu.

 • Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001


Otvorenie pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu  v upravenom časovom režime povolil primátor mesta Pezinok na základe príkazu primátora č. 8/2020  z 15. mája 2020, ktorým zároveň zrušil platnosť príkazu primátora č. 3/2020  z 9. marca 2020 v časti týkajúcej sa úpravy otváracích hodín Klientskeho centra.


Ing. Jana Lehocká
Prednostka Mestského úradu v Pezinku