Pezinok otvorí 1. júna základné a materské školy vo svojej pôsobnosti

Táto informácia bola publikovaná od 27. 05. 2020 do 05. 06. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.5.2020 rozhodlo s účinnosťou od 1.6.2020 v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Pezinok zo dňa 26.5.2020  o obnove:

  • školského vyučovania v materských školách,
  • školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
  • prevádzky školských klubov detí.


Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy od 1.6.2020 predloží zákonný zástupca dieťaťa v MŠ písomné vyhlásenie rodičov a prehlásenie rodičov pred nástupom do školy.

Obdobne, aj pri prvom nástupe žiaka do základnej školy od 1.6.2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predloží rodič písomné vyhlásenie rodičov o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Mesto aj touto cestou prosí rodičov, aby spolu s deťmi dodržiavali prísne hygienické podmienky (detaily viď. odporúčania organizácie prevádzky materských a základných škôl), aby školy zostali bezpečným miestom.
Zisťovanie záväzného záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ zabezpečujú priamo materské a základné školy.

Ilustračné fotoNa základe rozhodnutia ministra školstva môže byť materská škola a základná škola otvorená maximálne 9 hodín, preto je určený čas nástupu detí a žiakov do škôl od 7,00 hod. a pobyt detí a žiakov v škole končí najneskôr o 16,00 hod. podľa pokynov príslušnej školy.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť rodičov detí, ktoré od 1.6.2020 nastúpia do MŠ a aj do ŠKD pri ZŠ, že budú (podľa usmernenia riaditeliek škôl) uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v škole a školskom zariadení.

Súčasťou tejto informácie sú aj nasledujúce prílohy:Školský úrad v rámci Mestského úradu v Pezinku