Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Táto informácia bola publikovaná od 15. 12. 2020 do 15. 02. 2021

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, sú povinní každoročne do 15. februára podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznámiť Mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení.

Kategórie MZZO, pre ktoré je povinnosť oznamovať údaje sú napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, spracovanie dreva, veľkochov hospodárskych zvierat... (kategorizácia zdrojov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší).

Táto povinnosť sa netýka fyzických osôb.

Podrobnosti upravujúce povinnosti prevádzkovateľov MZZO v meste Pezinok sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo .