Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Táto informácia bola publikovaná od 24. 03. 2021 do 25. 03. 2021

Vo štvrtok 25. marca sa koná druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pezinok. Poslanci budú rokovať od 9.00 h  prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams. Priamy prenos, ktorý sprostredkuje TV Pezinok, môžete sledovať cez youtube kanál televízie: https://www.youtube.com/watch?v=C12Ag2Js8n0

Program:

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Informácie spoločnosti BVS, a.s. (investičné aktivity Grinava kanalizácia)
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.11. do 31.12.2020
 5. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 1.1. do 28.2.2021
 6. Voľba náčelníka MsP
 7. Prevody a nájmy
 8. Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
 9. Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok
 10. Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
 11. Zásady parkovania - centrálna zóna
 12. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
 13. Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
 14. Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020) .
 15. Interpelácie
 16. Informácie primátora
 17. Rôzne


Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete tu.