Opatrenia platné od 5. apríla 2021

Táto informácia bola publikovaná od 06. 04. 2021 do 06. 04. 2021

Od 1. apríla sa predĺžila platnosť výsledku testu na COVID-19. Výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR vykonaného od 1. do 4. apríla 2021 je možné preukazovať sa až do 11. apríla 2021, a to aj tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní. 

K doteraz platným opatreniam pribudli:

 • celodenný zákaz vycestovať do zahraničia na rekreáciu, a to individuálnu aj skupinovú,
 • výnimka zo zákazu vychádzania na pobyt v prírode či individuálny šport je časovo limitovaná od 5. do 20. hodiny.


Podrobnosti o tom, kde všade sa vyžaduje potvrdenie o výsledku negatívneho testu na ochorenie COVID-19, resp. iné doklady a tiež výnimky z nariadení upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021. (PDF, 498 kB)

 

Od pondelka 22. marca platia nové opatrenia. Patrí medzi ne:

 • povolenie prevádzky nekrytých a čiastočne krytých trhovísk,
 • spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá a nápoje so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom,
 • okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú otvorené aj prevádzky iných finančných služieb,
 • špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09:00 – 11:00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).


Od pondelka 15. marca sú vo všetkých interiéroch povinné respirátory. V exteriéroch naďalej postačuje prekrytie horných dýchacích ciest  rúškom, šálom alebo šatkou.

Výnimku majú deti na prvom stupni základnej školy, autisti, osoby so stredným ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím. Výnimka sa vzťahuje aj na zamestnancov pri výkone práce zaradenej do III. alebo IV. kategórie vystavených záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, taktiež zamestnanci, ktorým zdravotná pracovná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky či spôsob práce neumožňujú používanie respirátora. Naďalej však musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom či šatkou.

Podľa Covid automatu sa okres Pezinok nachádza v treťom stupni varovania, teda v tmavočervenej farbe. Znamená to, že vám test platí 7 dní. Stále platí zákaz vychádzania v čase od 5.00 do 1.00 h. V noci od 20.00 do 1.00 sa zavádzajú prísnejšie kontroly. 


Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých potrebujete test nie starší ako 7 dní :

 • cesta do práce - Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
  Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.
 • cesta do čistiarne odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky.
 • cesta na výdajné miesto eshopu a iných obchodov
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku, pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor
 • cesta na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka kvôli plneniu opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cesta späť,
 • cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. 

 

Kde sa dostanete aj bez testu:

 • pobyt v prírode - Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.


ZDROJ: Ministerstvo vnútra SR https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus