Súčasťou rokovania MsZ bol projekt zameraný proti čiernym skládkam

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2021 do 09. 05. 2021

Predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Pezinok, ktoré sa konalo vo štvrtok 29. apríla o 16.00 h, bol Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a.s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta. Súčasťou rokovania bol aj doplnený bod o spolupráci súvisiacej s realizáciou projektu Spoločne proti čiernym skládkam.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku vzalo na vedomie návrh obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Pezinok) na zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (nástupnícka spoločnosť) s obchodnou spoločnosťou Infra Services, a. s., a schválilo hlasovanie primátora mesta Pezinok na Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., za prijatie uznesenia, ktorým sa vysloví súhlas so zlúčením.

Bod – Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta a obstaranie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a Zásady finančného hospodárenia mesta bol na základe poslaneckého návrhu poslanca Jozefa Chynoranského stiahnutý z rokovania.

Doplnený bod – Návrh Memoranda o spolupráci súvisiacej s realizáciou projektu Spoločne proti čiernym skládkam bol vzatý na vedomie. Ide o spoluprácu, resp. partnerstvo mesta s občianskym združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť na projekte financovanom z nórskych fondov, týkajúceho sa problematiky čiernych skládok. „Cieľom tohto projektu je adresovať existujúci problém čiernych skládok v samospráve Pezinok. Chceme k tomuto problému pristúpiť komplexne. Jednak zmapovať  existujúcu situáciu v súvislosti s čiernymi skládkami, následne dáta zanalyzovať formou kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy a potom pristúpiť ku komplexnému riešeniu, ktoré bude pozostávať z behaviorálnych intervencií, z využívania aplikácie a portálu Odkaz pre starostu a takisto aj z osvetovej kampane,“ uviedla zástupkyňa občianskeho združenia Veronika Prachárová a dodala, že združenie plánuje pripraviť celú stratégiu aj manuál boja proti čiernym skládkam, ktorý bude následne k dispozícii aj ostatným samosprávam.