Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali o obchvate Pezinka

Táto informácia bola publikovaná od 04. 06. 2021 do 11. 06. 2021

Súčasťou programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva Pezinok, ktoré sa konalo 27. mája, bol bod týkajúci sa dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji vo vzťahu k mestu Pezinok –  preložka cesty II/502 (obchvat Pezinka).

Predmetom rokovania bola žiadosť o zapracovanie odporúčania Ministerstva životného prostredia SR „realizovať preložku cesty II/502 (obchvat Pezinka) v krátkodobom horizonte“ do dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility BSK.

 „Aktívne som vstúpil do procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie tohto strategického dokumentu BSK ešte v roku 2020, a to z toho dôvodu, že ako strategickú záležitosť, čo sa týka dopravnej infraštruktúry v BSK, bola preložka cesty 502 mimo intravilán nášho mesta odsunutá a nebola navrhnutá ako realizácia v krátkodobom horizonte,“ uviedol k Regionálnemu plánu udržateľnej mobility BSK spracovateľ materiálu, poslanec Marián Šipoš, ktorý zároveň dodal, že túto pripomienku zaslalo v procese EIA aj mesto Pezinok. Ministerstvo životného prostredia ju akceptovalo a vo svojom záverečnom stanovisku ju odporučilo BSK zapracovať do návrhovej aj do implementačnej časti tohto  strategického dokumentu, t. j. aby preložka cesty II/502  bola realizovaná v krátkodobom horizonte, nie v dlhodobom ani strednodobom.

„Keďže som si všimol, že na zastupiteľstve BSK bol predložený materiál Plán implementácie regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK v pôvodnom znení a toto odporúčanie Ministerstva životného prostredia nebolo doňho zakomponované ani spripomienkované, rozhodol som sa požiadať vás o podporu tohto uznesenia mesta Pezinok, kde by sme vyjadrili žiadosť smerovanú BSK, aby zapracoval odporúčanie Ministerstva životného prostredia SR uvedeného a  zhodnoteného v procese EIA, t. j. realizovať opatrenie č. 18 v krátkodobom horizonte,“ vysvetlil na zasadnutí zastupiteľstva M. Šipoš. Opatrenie č. 18 je práve obchvat Pezinka, ktorý pozostáva z preložky cesty II/502 mimo intravilán nášho mesta.

Cesta II. triedy, ktorá prechádza cez Pezinok, je vo vlastníctve a v správe BSK, pričom ako je uvedené v materiáli podľa Dopravnej štúdie (OMS, a.s.; 12/2020) cez križovatku Myslenická ul./Grobská cesta prejde za 24 hodín 30 736,5 jednotkových vozidiel a z toho 28 129,5 jednotkových vozidiel z/do centra Pezinka, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 6 462,5 jednotkových vozidiel, t. j. o 30%. Preložka cesty II/502 z intravilánu do extravilánu je  žiaduca nielen pre mesto Pezinok, ale aj pre všetkých obyvateľov žijúcich v  podkarpatskom regióne, ktorí denne po nej prechádzajú cez Pezinok.

Poslanci bod jednoznačne podporili. Zároveň odsúhlasili aj poslanecký návrh poslankyne Márie Wagingerovej zvolať verejné vypočutie k rozvoju dopravy za účasti predsedu BSK a zodpovedných pracovníkov BSK a poslanecký návrh poslankyne Kvetoslavy Štrbovej zvolať pracovné stretnutie k rozvoju dopravy za účasti predsedu BSK a zodpovedných pracovníkov BSK, ktoré bude predchádzať verejnému vypočutiu k tejto problematike.