Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Táto informácia bola publikovaná od 16. 06. 2021 do 23. 06. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje  od 17.6.2021 od 12.00 h. až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku v okrese Pezinok. Preto sa zakazuje:

 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • Zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia
 • Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
 • Fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s jeho ochranou pred požiarom sú podľa § 6b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • Zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase
 • Zabezpečiť umiestenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
 • Udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej jednotky a uskutočnenie zásahu
 • Vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese
 • Spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnutého živelnou pohromou zamerané najmä na:
 1. Urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov
 2. Vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
 3. Prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku
 4. Vyčlenenie plôch zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie
 • Vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe ( napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá).