Zasadnute MsZ prinieslo informácie o investičných akciách i stave školstva

Táto informácia bola publikovaná od 08. 07. 2021 do 14. 07. 2021

Rozpracované i plánované investičné projekty, zmena v školských obvodoch i počet prijatých detí do školských zariadení mesta. Aj tieto informácie zazneli na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. júna.


Rozpracované investičné akcie

Súčasťou programu júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) bol bod o investíciách mesta, v rámci ktorého zazneli informácie o rozpracovaných investičných akciách v meste. „V súčasnosti sa pripravujú podklady pre zadanie do verejného obstarávania na zateplenie malej budovy ZŠ Fándlyho, ktorú je nevyhnutné zatepliť. Na prístavbu materskej školy Cajlanská bolo nevyhnutné vykonať svetlo-technický posudok, ktorý sme museli doložiť na stavebné konanie,“ uviedol referent výstavby Igor Vavrovič.

V pláne je rekonštrukcia objektu domu Jána Kupeckého, revitalizácia ulice Milana Rastislava Štefánika (pravá strana ulice od Radničného námestia), aj rekonštrukcia ďalších ihrísk. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa na detské  ihrisko Za hradbami č. 34 a pripravujú sa podklady na detské ihrisko 1. mája, ktorého revitalizácia by sa mala zrealizovať ešte v roku 2021.

V mesiaci jún sa začala realizovať kanalizácia v mestskej časti Grinava. Ďalšou investičnou akciou je rekonštrukcia strechy budovy na Kollárovej č. 1,  ktorá sa z dôvodu pandémie posunula na júl. Rovnako sa zdržal aj architektonicko-historický výskum hradieb, ktorý bude pokračovať v súkromných objektoch na konci roka. Projektovú dokumentáciu si vyžadujú kontajnerové stojiská i transformácia odpadového hospodárstva, pasport existujúcich komunikácií a dopravného značenia. Pripravuje sa aj dokumentácia pre zriadenie zberného dvora pri kompostárni a dokumentácia na rekonštrukciu vozoviek.

V najbližších dňoch by sa mala začať realizovať stavba vybudovania cyklochodníka Pezinok – Limbach. „Projekt je pripravený k realizácii, dodávateľ je vysúťažený, momentálne je dokumentácia k verejnému obstarávaniu na kontrole riadiaceho orgánu Bratislavského samosprávneho kraja,“ uviedol I. Vavrovič.

 

Informácie o stave školstva

Na území mesta Pezinok je v súčasnosti 7 materských škôl, 4 základné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mestom zriadená je aj Základná umelecká škola Eugena Suchoňa a mimoškolské záujmové zariadenie pre deti, mládež a dospelých Centrum voľného času.

Do predškolských zariadení boli tento rok prijaté všetky deti, ktoré splnili podmienky. „Spolu sme dostali 448 žiadostí do MŠ. Z toho do 31.8.2021 dovŕšili 3 roky a majú trvalý pobyt v Pezinku 192. Všetky deti boli umiestnené v našich škôlkach. Momentálne sa číslo ešte mení, posledné budeme vedieť až po 15. septembri,“ uviedla zástupkyňa primátora Mária Wagingerová.

V školskom roku 2021/2022 otvorí ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku 4 prvé ročníky a ZŠ Orešie dve samostatné triedy, čím spoločne umiestnia viac ako 400 detí. Žiadostiam, ktoré prišli po termíne, nie je možné vyhovieť z kapacitných dôvodov.

V súvislosti so školstvom boli na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválené dve zmeny. Ide o nariadenie, ktorým sa mení VZN 16/2017 o určení školských obvodov. Po novom do spoločných školských obvodov nebude patriť obec Viničné, ktorá od 1. septembra 2019 má plne organizovanú kapacitu žiakov v rámci svojej základnej školy. Zmeny nastanú aj v školskom obvode pre obec Limbach. „Na základe písomnej informácie od pani starostky zo dňa 14. 5. 2021 obec Limbach zvýšila kapacitu svojej školy prístavbou. Pre školský rok 2021/2022 bude potrebovať spoločný školský obvod pre žiakov 8. a 9. ročníka,“ vysvetlil Mário Ležovič, vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti.

Schválený bol aj dodatok poslanca Pavla Alexyho k VZN 2/2021  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

Menia sa ňou poplatky za žiaka v súkromnom a cirkevnom zariadení a to tak, že mesto poskytne takýmto zariadeniam 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku žiaka, pričom sa do základu výpočtu nesmie zahrnúť navýšený príspevok na mzdy a prevádzku poskytnutého na dieťa takéhoto zariadenia.