Stanovisko Mesta Pezinok k pokute uloženej ÚVO

Táto informácia bola publikovaná od 09. 07. 2021 do 16. 07. 2021

Mesto Pezinok obdržalo dňa 16.06.2021 Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) č. 16005-6000/2020-OD/9 zo dňa 15.06.2021, na základe ktorého úrad uložil Mestu Pezinok pokutu vo výške 9 799,41 Eur za porušenie ustanovení § 10 ods. 1 a § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní  pri obstarávaní predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Opravy povrchov chodníkov v Pezinku“ a „Opravy povrchov parkovísk v Pezinku“.

ÚVO pri preskúmaní úkonov verejného obstarávateľa konštatoval pri obidvoch zákazkách časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých zákaziek.

  • časová súvislosť – časovo blízke obdobie realizácie jednotlivých procesných úkonov zo strany kontrolovaného (Mesto Pezinok),
  • miestna súvislosť – miesto plnenia zmluvy „Mesto Pezinok“,
  • vecná a funkčná súvislosť – stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré je charakteristické práve pre zadávanie jednej zákazky ako celku, a to s poukazom na účel, ktorým je oprava asfaltových povrchov.

 

Verejný obstarávateľ vo svojom stanovisku pre ÚVO, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, vysvetlil a zdôvodnil vyhlásenie dvoch samostatných zákaziek, pri ktorých argumentoval predovšetkým rozdielnou technikou a materiálom, ktoré boli použité pre každú zákazku samostatne, vrátane rozdielnej technológie. Túto argumentáciu však ÚVO neakceptoval a verejnému obstarávateľovi uložil pokutu, ktorú bolo Mesto Pezinok povinné uhradiť do 15 dní.

Mesto Pezinok prijalo ešte v prvej polovici roka 2021 interné opatrenia na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, a to:

  • vypracovanie Plánu verejného obstarávania
  • vypracovanie Smernice o verejnom obstarávaní (okrem iného aj zverejnenie všetkých zákaziek nad 5 000 € na webovej stráne verejného obstarávateľa)

 

Smernica presne definuje postupy a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov a organizačných zložiek Mestského úradu Mesta Pezinok pri verejnom obstarávaní.

Škodou, ktorá vznikla v súvislosti s úhradou pokuty, sa zaoberala škodová komisia, ktorá na základe predložených a dostupných dokumentov navrhla príslušnú škodu zúčtovať do nákladov organizácie, nakoľko nie je možné jednoznačne preukázať zavinenie porušenia povinností konkrétnym zamestnancom podľa § 179 Zákonníka práce.