Štatistický úrad SR zisťuje finančnú situáciu a spotrebu slovenských domácností

Táto informácia bola publikovaná od 14. 07. 2021 do 28. 07. 2021

Na Kollárovej ulici č. 1 sa začala rekonštrukcia strechy V júli začal Štatistický úrad SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska realizovať výskum o finančnej situácii a spotrebe slovenských domácností.  Z nášho mesta je jeho súčasťou 25 domácností vybraných pravdepodobným výberom. Z toho je 12 domácností, ktoré už boli v tomto zisťovaní v rokoch 2017 a 2014. Výskum sa realizuje každé tri roky formou dotazníkov rozdelených do troch modulov.

Rozhovor opytovateľa s respondentom trvá asi 40 minút. Otázky v dotazníku sa týkajú vlastníctva aktív (nehnuteľností, vozidiel atď.), finančných záväzkov domácností, ich príjmov, spotreby i úspor. Prieskum sa zaujíma tiež o demografické charakteristiky jednotlivých členov domácností, ich postavenie v zamestnaní a dôchodkové zabezpečenie. Počet otázok a odpovedí je variabilný. Systém opytovania je realizovaný formou odskokov na príslušnú ďalšiu otázku v závislosti od predchádzajúcej odpovede respondenta.

Pezinok majú na starosti dvaja opytovatelia. Domácnosti boli oslovené najprv listom, v ktorom nájdu kontakty na opytovateľov, ako aj príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Potom opytovatelia navštevujú jednotlivé domácnosti.

Cieľom zisťovania sú cenné informácie o ekonomickej situácii slovenských domácností, ktoré sú súčasťou porovnávania údajov s krajinami z eurozóny. Zozbierané údaje slúžia výlučne na štatistické a výskumné účely nekomerčného charakteru a poskytujú možnosti pre lepšie porozumenie dopadu šírenia ekonomických výkyvov a šokov. Tieto informácie sú tiež podkladom štúdií, ktoré sa zaoberajú dostupnosťou  bývania, úsporami, dôchodkovým zabezpečením a výskumom vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosťou domácností, dostupnosťou získať úver, finančnými možnosťami, atď.

Údaje zozbierané z tohto zisťovania poslúžia aj na analýzy v oblastiach ako napr. vplyv bohatstva na spotrebu, celkové rozloženie bohatstva a trhu, preventívne úspory, ktoré si domácnosti vytvárajú pre prípady nečakaných výdavkov, poklesov príjmov, alebo straty zamestnania.

Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci zisťovania poskytnú, sú anonymné a chránené. Výskum sa bude realizovať do októbra.