Štatistický úrad SR zisťuje stav rodinných účtov

Táto informácia bola publikovaná od 16. 12. 2021 do 30. 12. 2021

Na Kollárovej ulici č. 1 sa začala rekonštrukcia strechy

V decembri začal Štatistický úrad SR realizovať výskum pre štatistiku rodinných účtov. Jeho cieľom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov osôb v rôznych typoch domácností. Z nášho mesta je jeho súčasťou 11 domácností vybraných pravdepodobným výberom.

Výskum má formu dotazníkov rozdelených do dvoch modulov po 15 otázok. Rozhovor opytovateľa s respondentom trvá asi 40 minút. Otázky v dotazníku sú robené tak, aby viedli k získanie prehľadu o zložení a príjmoch domácnosti. Respondent dostane od opytovateľa denník bežných výdavkov, kde si počas mesiaca zaznamenáva všetky náklady a výdavky hospodáriacej domácnosti.  Po období 1 mesiaca denník odovzdá opytovateľovi.

Pezinok má na starosti jeden opytovateľ. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci zisťovania poskytnú, sú anonymné a chránené. Odmena pre respondenta je 50 €. Výskum sa bude realizovať do 12. januára 2022.