Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 9. - 18. 3. 2007

Táto informácia bola publikovaná od 27. 02. 2007 do 18. 03. 2007
Počas Mapka rozmiestnených kontajnerov jarného upratovania a jarných prác Vám mesto Pezinok poskytne 20 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené po celom meste v čase od 9. marca do 18. marca. Stanovištia sú vyznačené na mapke.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín Vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad, t. z. haluzovinu, orezané stromy, kríky. Bioodpad ukladajte na voľnú plochu vedľa kontajnera.
Medzi bioodpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr. starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov.


Viac informácií môžete získať na Mestskom úrade, odd. životného prostredia
tel.: 033/6901 150, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk