Komunálne voľby 2006 - obvody a okrsky

Táto informácia bola publikovaná od 02. 10. 2006 do 02. 12. 2006


Mesto Pezinok

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-103/2006 zo dňa 30. 6. 2006

o oznámení počtu obyvateľov ku dňu 16.6.2006,
o určení počtu poslancov Mestského zastupiteľstva,
o určení počtu volebných obvodov a počtu mandátov vo volebných obvodoch,
o utvorení volebných okrskov, určení volebných miestností a miesta a času konania volieb poslancov a primátora mesta v dňoch 2. 12. 2006 na území mesta PezinokMestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa zákona SNR č.346/90 Z. z zo dňa 28. 8. 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa §9 odst. 3


A. OZNAMUJE

 1. že počet obyvateľov mesta Pezinok k dňu 16. 6. 2006 pre voľby do Mestskej samosprávy v dňoch 2. 12. 2006 podľa evidencie obyvateľov mesta je

  22 156

 2. že k 16. 6. 2006 je počet zapísaných voličov

  17 917

B. SCHVAĽUJE
 1. v súlade s § 11 ods.3 písm.h zákona č.369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov Mestskej samosprávy na nadchádzajúce volebné obdobie

  25 / dvadsaťpäť/

 2. čas a termín konania volieb poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora mesta v súlade so zákonom SNR č. 346/90 Z.z o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa § 26 odst.1 s odkazom na Rozhodnutie predsedu NR SR č. 63/2006 Z. z zo dňa 7.2.2006 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinok takto:

  2. decembra 2006 od 7.00 hod do 20.00 hod.
 3. volebné obvody, počet mandátov poslancov vo volebných obvodoch, volebné okrsky a miesto konania volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku podľa zákona SNR č.346/90 Z.z o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov § 9 a §10 takto:

  Volebný obvod č. I počet mandátov - 7 zahrňuje:
  Volebný okrsok č. 1
  Volebná miestnosť - Základná škola, Holubyho ul. č. 14
  Ulice: Bratislavská č. 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába

  Volebný okrsok č. 2
  Volebná miestnosť - Družina mládeže, Kollárova ul. č. 1
  Ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

  Volebný okrsok č. 3
  Volebná miestnosť - Gymnázium, Senecká ul. č. 2
  Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Klinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničianska cesta

  Volebný okrsok č. 4
  Volebná miestnosť - Základná umelecká škola, Trnavská ul. č. 1
  Ulice: Muškátova, Silvánová

  Volebný okrsok č. 5
  Volebná miestnosť - Klub dôchodcov Sládkovičova č. 1
  Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová

  Volebný okrsok č. 6
  Volebná miestnosť - Materská škola ul. gen. Peknika č.2
  Ulice: Jilemického, Jirásková, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepková, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. Drobiševa


  Volebný obvod č. II počet mandátov - 2 zahrňuje:


  Volebný okrsok č. 7
  Volebná miestnosť - Centrum prevencie, Cajlanská ul. č. 95
  Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova


  Volebný obvod č. III počet mandátov - 7 zahrňuje:

  Volebný okrsok č. 8
  Volebná miestnosť - Materská škola, Svätoplukova č. 51
  Ulice: L. Novomeského

  Volebný okrsok č. 9
  Volebná miestnosť - Základná škola, Kupeckého ul. č. 74
  Ulice: Svätoplukova č. 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusová, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova,Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská

  Volebný okrsok č. 10
  Volebná miestnosť - Základná škola, Na bielenisku č.2
  Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

  Volebný okrsok č. 11
  Volebná miestnosť - Základná škola Na bielenisku č. 2
  Ulice: Svätoplukova č. 6 až 51


  Volebný obvod č. IV počet mandátov - 7 zahrňuje:

  Volebný okrsok č. 12
  Volebná miestnosť - Materská škola, Vajanského ul. č. 16
  Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

  Volebný okrsok č. 13
  Volebná miestnosť - Klub dôchodcov, Hrnčiarská ul. 44
  Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

  Volebný okrsok č. 14
  Volebná miestnosť - Družina mládeže, Fándlyho ul. č. 11
  Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

  Volebný okrsok č. 15
  Volebná miestnosť - Stredné odborné učilište, Komenského ul.
  Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova

  Volebný okrsok č. 16
  Volebná miestnosť - Materská škola , Bystrická ul. č. 1
  Ulice: Bystrická, Bratislavská č. 108 - 130


  Volebný obvod č. V. počet mandátov - 2, zahrňuje:

  Volebný okrsok č. 17
  Volebná miestnosť - Základná škola, Orešie č. 2
  Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanová, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská , Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Obchodná, Okružná

C. UPOZORŇUJE VOLIČOV

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu
a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7 v kancelárií č. 5. /prízemie/ Všetky zmeny je možné vykonať do 1. 12. 2006
Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých oprávnených občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali voličské zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukaz totožnosti
Podľa citovaných zákonov NR SR o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov majú v Pezinku právo voliť poslancov do mestského zastupiteľstva a primátora občania Slovenskej republiky , ktorí v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú trvalý pobyt v Pezinku .
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti.Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta Mestského úradu v Pezinku
 
   Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Návrh mandátov vo volebných obvodoch podľa počtu obyvateľov

Pezinok:     počet obyvateľov k 31.5.2006 / podľa evidencie mesta/       22156
  počet poslancov MsZ 25
  počet občanov na mandát 886
         Počet obyvateľov            Počet mandátov     
Volebný obvod č. I. 6486 7
okrsok č. 1  935  
okrsok č. 2  870  
okrsok č. 3 1056  
okrsok č. 4 1217  
okrsok č. 5 1006  
okrsok č. 6 1402  
     
Volebný obvod č. II. 1419 2
okrsok č. 7 1419  
     
Volebný obvod č. III. 6394 7
okrsok č. 8 2212  
okrsok č. 9 1384  
okrsok č. 10 1042  
okrsok č. 11 1756  
     
 Volebný obvod č. IV.         
6409   7
    998  
  1012  
  1535  
  1386  
  1478  
     
Volebný obvod č. V. 1448 2
  1448  

Spolu: 22156  25