Začiatok rekonštrukčných prác na Kollárovej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 05. 03. 2008 do 20. 06. 2008
Mestský úrad oznamuje týmto občanom a motoristickej verejnosti, že Kollárova ulica je z dôvodu jej rekonštrukcie uzavretá.
Úplná uzávierka začala dňom 18. mája 2008 (nedeľa) v ranných hodinách. Rekonštrukcia bola zahájená dňa 19. mája 2008 a lehota výstavby v zmysle ZoD je 2 mesiace. Zásobovaniu bude vjazd povolený.

Počas rekonštrukcie žiadame týmto občanov, ale hlavne motoristov, o pochopenie a zhovievavosť.


Na obnovu Kollárovej ulice sa podarilo Mestu Pezinok získať finančné prostriedky z eurofondov v celkovej výške viac ako 4 mil. Sk. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní stavby piatimi percentami.

Rekonštrukcia nebude zahŕňať úpravu cestnej komunikácie, ale bude zahŕnať úpravu chodníkov, vytvorenie oddychových miest, osadenie lavičiek, odpadkových košov, stĺpov verejného osvetlenia a kvetináčov s drevinami nízkeho vzrastu.
Vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov, parkovísk a oddychových plôch bolo zo strany Mesta prijaté rozhodnutie, že miestna komunikácia bude v celej dĺžke odfrézovaná a v závere stavby bude položený nový asfaltový koberec. Predpokladaný investičný náklad na uvedené práce je cca 500 000 Sk.
Chodníky budú mať dlažbu červenej farby, na oddychových rozšíreniach chodníka a parkovacích miestach to bude dlažba sivej farby. Na signálne a výstražné línie bezbariérového riešenia bude použitá špeciálna dlažba pre nevidiacich vo farebne kontrastnom sivom prevedení.
Jestvujúce stožiare verejného osvetlenia budú nahradené novými osvetľovacími telesami vysokými 5,5 m, ktorých počet sa zvýši s odstupom 17,5 m. Na prvom stožiari verejného osvetlenia v smere od Radničného námestia bude osadená monitorovacia kamera.
Prevádzka ulice ostane jednosmerná s jedným jazdným pruhom smerom od Moyzesovej ulice k Radničnému námestiu. Na začiatku a na konci ulice budú v rámci riešenia prechodu pre chodcov umiestnené spomaľovacie retardéry. Vzhľadom na uskutočnené zmeny sa zníži počet parkovacích miest zo súčasných 38 na 20; parkovacie miesta budú umiestnené pozdĺžne.

Samotná rekonštrukcia bude prebiehať postupne, najskôr na jednej strane a potom na druhej strane. Z tej strany ulice, na ktorej sa práve nebude pracovať, bude možné  zásobovať obchodné prevádzky na tejto ulici. Pre bežnú premávku bude celá ulica počas oboch mesiacov uzatvorená.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu.

Návrh rekonštrukcie: