Nebezpečné odpady treba odviezť na zberné miesto

Táto informácia bola publikovaná od 31. 03. 2008 do 30. 04. 2008
Na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. Zberné miesto nebezpečných odpadov a komunálnych odpadov. Zberné miesto slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné uloženie. To znamená, že po vytriedení druhotných surovín (papiera, skla a biologického odpadu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny odpad dať do nádob.

Do komunálnych odpadov by sa nemali dostať nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (malé a veľké domáce spotrebiče, napr. chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, televízory, rádiá, videokamery, videorekordéry, hifi systémy, el. sporáky, osobné počítače, notebooky, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické radiátory, vysávače, žehličky...), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty (pracie prášky).

Systém zberu nebezpečných odpadov je donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto. Zberné miesto slúži všetkým občanom Pezinka s výnimkou fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady. Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 2312.

Oľga Moťovská
oddelenie životného prostredia