Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 20. - 27. 10. 2008

Táto informácia bola publikovaná od 09. 10. 2008 do 27. 10. 2008
Mapka rozmiestnených kontajnerovPočas  jesenného upratovania mesto Pezinok poskytne  22 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené v čase od 20. do 27. októbra. Kontajnery majú slúžiť na veľkoobjemový odpad, na ktorý sú nádoby pri rodinnom dome alebo bytovkách malé. Patrí tam predovšetkým starý nábytok a drobný stavebný odpad.
 
Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín Vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Dôrazne Vás žiadame, ste aby do kontajnerov nedávali biologický odpad, t. j. haluzovinu, orezané stromy, kríky, a pneumatiky. Bioodpad a pneumatiky ukladajte na voľnú plochu vedľa kontajnera.
Výlisky z hrozna nepatria ani do veľkokapacitných kontajnerov ani ku kontajnerom, ich likvidáciu si zabezpečte vlastnými kontajnermi na biologický odpad.

KONTAJNERY SÚ URČENÉ IBA OBYVATEĽOM, NIE FIRMÁM!


Viac informácií môžete získať na Mestskom úrade, odd. životného prostredia
tel.: 033/6901 150, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk