Voľby prezidenta SR - volebné okrsky a miestnosti

Táto informácia bola publikovaná od 02. 03. 2009 do 21. 03. 2009


Mesto Pezinok

Rozhodnutie primátora mesta Pezinok

o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania voľby prezidenta Slovenskej republiky


Primátor mesta Pezinka podľa § 3 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 1/2009 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorý určil deň konania voľby na sobotu 21. marca 2009,

vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka
takto:


A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI

  Volebný okrsok č. 1
  Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I.poschodie č.dv.12/
  ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Pezinok

  Volebný okrsok č. 2
  Volebná miestnosť – Školská jedáleň, Kollárova l/A
  ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

  Volebný okrsok č. 3
  Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
  ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

  Volebný okrsok č. 4
  Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1
  ulice: Muškátová, Silvánová

  Volebný okrsok č. 5
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Sládkovičova 1
  ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

  Volebný okrsok č. 6
  Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2
  ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F.P. Drobiševa

  Volebný okrsok č. 7
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Cajlanská 95
  ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona Sandtnera

  Volebný okrsok č. 8
  Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
  ulice: L. Novomeského

  Volebný okrsok č. 9
  Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
  ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

  Volebný okrsok č. 10
  Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
  ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

  Volebný okrsok č.11
  Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
  ulice: Svätoplukova 6-51

  Volebný okrsok č. 12
  Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
  ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

  Volebný okrsok č. 13
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
  ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

  Volebný okrsok č. 14
  Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
  ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

  Volebný okrsok č. 15
  Volebná miestnosť – Stredné odborné učilište, Komenského 27
  ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova
  Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

  Volebný okrsok č. 16
  Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
  ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

  Volebný okrsok č. 17
  Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
  ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne

B. ČAS KONANIA VOĽBY PREZIDENTA

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky v súlade § 2 zákona a rozhodnutia predsedu NR SR sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

  21. marca 2008 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV
  Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu
  a vykonaniu zmien, prípadne vydávania voličského preukazu na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné námestie 7 v kancelárií č. 21 (prízemie).
  Všetky zmeny a vydávanie voličských preukazov je možné vykonať do 20. marca 2009. Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
  Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličských preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

  Preukazovanie totožnosti
  Podľa právnych predpisov SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.

  Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.

D. DRUHÉ KOLO VOĽBY PREZIDENTA
  Podľa článku 101 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. je za prezidenta zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

  V prípade nezvolenia prezidenta SR v prvom kole voľby sa v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR č. 1/2009 uskutoční druhé kolo voľby dňa 4. apríla 2009.

  Pre druhé kolo voľby prezidenta SR platia v plnom rozsahu body A, B, C a D tohto rozhodnutia.

 Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok