Revitalizácia Zámockého parku schválená

Táto informácia bola publikovaná od 30. 03. 2009 do 30. 05. 2009
V rámci pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí z Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel bola Mestu Pezinok Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“ v sume 717 451,36 EUR (21 613 939,72 SK).

Plánovaná revitalizácia parku zahŕňa výstavbu nového detského ihriska, ktoré je navrhnuté v podobe gazdovského dvora so zvieratkami a riešené ako zostava drevených konštrukcií a stavieb. Na vyčlenenej ploche bude medzi objektom CVČ a detským ihriskom umiestnená plocha s hracím poľom pre spoločenskú hru mlyn so sedením. Medzi chodníkom a oplotením bude realizovaná lanová dráha vhodná pre väčšie deti, a v severozápadnej časti za CVČ voliéra pre chov pávov.
Do Zámockého parku taktiež pribudne nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše, dva altánky, z ktorých jeden bude umiestnený v areáli detského ihriska a ďalší na lúke pri jazere.

Okrem týchto aktivít sú v projekte plánované výruby a výsadby drevín, rekonštrukcia verejného osvetlenia, úprava verejného priestranstva v predpolí parku riešená výmenou súčasnej asfaltovej plochy za plochu z prírodného kameňa, celková rekonštrukcia a úprava brehov jazera, zlepšenie prístupnosti k jazeru navrhované zrealizovaním dvoch drevených mól. (viď návrh celkového riešenia)

Termín začiatku realizácie prác je indikatívne určený na september 2009 a predchádzať mu bude výber dodávateľa, ktorý bude realizovať práce v rámci revitalizácie parku.

Park po realizácii navrhnutých prác naplní ambície mesta a zámer v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok, zvýši úroveň možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových, zatraktívni doterajší priestor parku a pozdvihne historický kolorit mesta.


Ing. Monika Krnáčová
projektový manažér Mesta Pezinok