Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2010

Táto informácia bola publikovaná od 16. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2010, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2009 (v zmysle VZN č. 5/2009).Žiadosť o dotáciu mesta Pezinok - ukážka tlačiva

O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2009 môže požiadať len fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom, resp. sídlom na území Mesta Pezinok.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok .......“ (príloha č. 1 VZN č. 5/2009). Upozorňujeme, že ide o nové tlačivá vrátane príloh.

Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v 1 originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk.

Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.

 

 


Inf.: Ing. A. Gusejnová, finančné odd. Mestského úradu v Pezinku
tel.: 033/6901 169, e-mail: alena.gusejnova@msupezinok.sk