Záver kontroly krízového manažmentu a civilnej obrany MV SR

Táto informácia bola publikovaná od 17. 12. 2010 do 20. 01. 2011

Zamestnanci sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonali v dňoch 20. septembra - novembra 2010 kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona mestom Pezinok. Kontrola bola vykonaná za obdobie od 1. januára 2009 do dňa konania kontroly.

Záver kontroly:
Úlohy vo všetkých kontrolovaných oblastiach sú plnené v súlade s príslušnými právnymi normami. Dokumentácia je spracovaná na dobrej úrovni a vytvára riadiacemu procesu vhodné podmienky na kvalitné plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva.
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. V dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracuje.